Presse – Nye anskaffelsesregler i strid med ønsket fra BA-næringen
nye-anskaffelsesregler-i-strid-med-onsket-fra-ba-naeringen

Regjeringen fremla nylig en Stortingsproposisjon om ny anskaffelseslov. Rådgivende ingeniørers forening mener Regjeringen ikke har lyttet til BA-næringen og reagerer spesielt på et punkt i forslaget hvor oppdragsgiver skal bestemme om det skal forhandles, og hvor omfattende, først etter at tilbudene har kommet inn.

Nærings- og fiskeridepartementet fremmet i statsråd 22. januar lovforslag om revidert anskaffelseslov (Prop. 51 L (2015-2016)). Departementet opplyser at man tar sikte på at de nye reglene skal tre i kraft 1. juli 2016, etter at forskriftene er på plass. – Det er mye positivt med forslaget til revidert anskaffelseslov, men RIF reagerer på at regjeringen følger flertallets forslag om å innføre en ny prosedyre hvor forhandling er valgfri. Dette betyr i praksis at oppdragsgiver kan bestemme etter at tilbudene er innlevert om og hvor omfattende forhandlingene skal være, noe de fleste leverandørene og mange andre aktører har reagert negativt på i sine høringssvar. Vi er skuffet, sier Liv Kari Skudal Hansteen som er adm. direktør for Rådgivende ingeniørers forening.

Departementet er klar over at dette ikke er i tråd med ønskene fra mange av de aktørene som leverte inn sine høringssvar. De presiserer nemlig i stortingsproposisjonen følgende:

«Departementet ønsker likevel å gjøre noen justeringer i forslaget fra Forenklingsutvalgets flertall ved den endelige utformingen av nye forskriftsregler. For å sikre likebehandling og tilstrekkelig grad av forutberegnelighet for leverandørene vil departementet gi noen utfyllende rammer for forhandlingsadgangen. Departementet vil blant annet vurdere om det bør stilles krav til hvilke opplysninger oppdragsgiver må gi til leverandørene i konkurransegrunnlaget og underveis i prosessen, og til gjennomføringen av forhandlingene.»

RIF mener at justeringer i forskriftene ikke er tilstrekkelig til å sikre den likebehandling og tilstrekkelig grad av forutberegnelighet som bransjen ønsket seg.