Blog Nye Veier AS må bli et Best Value-selskap
nye-veier-as-ma-bli-et-best-value-selskap

RIF har skrevet brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen der vi ber om at veiselskapet bruker Best Value som metode for alle sine anskaffelser. Det vil bidra til at prosjektene blir ferdig i tide, med bedre løsninger og lavere kostnader gjennom sin levetid.

RIF gir regjeringen honnør for å ta mange viktige og riktige grep for å forbedre vei og bane. Vi trekker spesielt frem at den legger vekt på samfunnsnytten av samferdselsprosjekter for nye bo- og arbeidsregioner, kollektivsatsningen, nyinvesteringer, satsning på vedlikehold, og vei- og jernbanereformene.

Tradisjonell tilnærming bidrar til å øke kostnadene for samfunnetRIF er opptatt av å se etter muligheter for forbedring. Vi leter hele tiden etter hva som kan gi samfunnsgevinster. Vi erfarer at den tradisjonelle tilnærmingen til samferdselsprosjekter og leverandører ikke har gitt mer effektiv infrastruktur av høy kvalitet, snarere tvert imot:
Det er mye konflikter mellom leverandør og oppdragsgiver. De siste ti årene har det vært i snitt 20 prosent kostnadsoverskridelse i veiprosjektene i forhold til kontraktsum. Transaksjonskostnadene for leverandørene er høye. Rådgiverne må levere tilbudsdokumenter på hundrevis, ja kanskje tusenvis, av sider. Fordi pris er avgjørende for valg av leverandør, bruker etatene store ressurser på lage detaljerte kravspesifikasjoner, kontroll og oppfølging i stedet for verdiskapende arbeid.

Bruk Best Value fra starten avDe tradisjonelle tilnærmingene og erfaringene er ikke enestående for Norge. Den tyske regjeringen satte for to år siden ned en kommisjon etter en rekke byggeskandaler. Kommisjonen ble ledet av samferdselsministeren personlig, og 29. juni la han fram kommisjonens anbefalinger og forslag til konkrete tiltak i Tyskland.
Også i Nederland har tilsvarende skjedd. Rijkswaterstaat, som tilsvarer Statens Vegvesen, og ProRail som tilsvarer Jernbaneverket, har tatt grep. Landet hadde stort vedlikeholdsbehov, store kostnadsoverskridelser og forsinkelser, og kriminelle tilstander blant leverandørene. Nederlandske myndigheter har lagt om kursen: De har gått bort fra å velge etter laveste pris, og i stedet legger de vekt på totalkostnadene for samfunnet. Modellen de bruker heter Best Value, og resultatene er vel dokumentert:

 • 96.7 prosent av prosjektene er innenfor budsjett
 • 93.5 prosent av prosjektene er ferdige innenfor avtalt tid
 • 10 til 30 prosent reduksjon av totalkostnader i forhold til tradisjonelle, prisfokuserte anskaffelser

RIF mener Norge har mye å lære av Tyskland og Nederland. Vi anbefaler norske samferdselsetater å ta i bruk Best Value-metodikken. Nye Veier AS kan innarbeide den fra starten av.

Hurtigarbeidende rådRIF anbefaler også samferdselsministeren å sette sammen et hurtigarbeidende råd som kan utarbeide konkrete anbefalinger om etatenes metoder og leverandørstrategier. RIF vil gjerne bidra. Vi har startet med å utforme ti konkrete råd som gir økt verdiskapning og lavere kostnader for samfunnet på kort og lang sikt:

 1. Legg vekt på prosjektets totalkostnad og verdiskapning fremfor anskaffelsesprisTradisjonell tilnærming med vekt på lavest pris ved tildeling av leverandør har gitt kostnadsøkning på 20 prosent i forhold til kontraktsummen.
 2. Sett samhandlingen i fokus for prosjektgjennomføringen
 3. Sats på innovative prosesserEksempel Riksveg 546 Vågsbygdveien: I en innovativ prosess, etter at en trodde alle løsninger var kartlagt, kom det opp 128 nye ideer som bidro til å spare samfunnet for 100 millioner kroner.
 4. Gå bort fra detaljerte kravspesifikasjonerLa leverandør velge løsning.
 5. Bygg så det holder – ta høyde for de utfordringene klimaendringene gir, med økt nedbør og mer ekstremværTenk robust og forebyggende fremfor reparasjon.
 6. Se valg av entrepriseform i forhold til kompleksitet og størrelse
 7. Tenk hele livsløpet og hvordan vi kan redusere drifts- og vedlikeholdskostnader når vei og jernbane skal planleggesIkke vent til anlegget står ferdig. RIFs Norges tilstand 2015 dokumenter et stort vedlikeholdsetterslep på vei og bane.
 8. Standardiser det som gir gevinstDet gjelder for eksempel grøftesnitt, kum-løsninger og midtdeler.
 9. Ta i bruk ny teknologi og sett krav om BIM, BygningsinformasjonsmodelleringRIF kan dokumentere at BIM gir kostnadsreduksjon, bedrer kommunikasjonen i verdikjeden og beholder viktige data gjennom hele veiens livsløp til nytte og besparelser i drift og vedlikeholdsfasen.
 10. Bruk standardkontrakterFordi de er balanserte, fremforhandlet og omforente i hele verdikjeden. De sikrer forutsigbarhet for både byggherre og leverandør ved en eventuell konflikt, og reduserer transaksjonskostnadene.