Hva skjer hos RIF, Kurs og arrangement, Presse Nytt masterstudie innen geoteknikk ved OsloMet
nytt-masterstudie-innen-geoteknikk-ved-oslomet

Etterspørselen etter geoteknisk rådgivning har i lang tid vært mye høyere enn tilbudet, og kapasiteten i markedet har vært sprengt.

Etter ønske fra våre medlemsbedrifter og påtrykk fra RIF og Konnekt har nå OsloMET åpnet for søknader til et nytt studie som sivilingeniør innen geoteknikk. Dette er en fullverdig, spesialisert mastergrad innen geoteknikk.

Geoteknikk er en hovedgren av bygningsingeniørfag. Geoteknikk omhandler jord og løsmassers (sand, silt og leire) egenskaper, og vurdering av stabilitet og fare for skred.  Geoteknikk benyttes til planlegging og prosjektering i forbindelse med for eksempel veibygging og fundamentering av bygg og andre konstruksjoner på land og til havs. Fagfeltet innebærer også kompetanse innen beregninger og analyse av skråningsstabilitet, bæreevne og deformasjon av konstruksjoner og byggverk.

I Norge er mange bygninger, konstruksjoner og infrastruktur bygget på utfordrende grunnforhold som bløt leire og kvikkleire. I tillegg blir ekstremvær mer intenst og skjer hyppigere som følge av klimaendringer. Det forsterker utfordringene med geoteknisk design og risikovurdering ytterligere. Samtidig er utdanningsvalg innen geoteknikk begrenset i Norge og antall høyt utdannede studenter og kvalifiserte ingeniører er langt under samfunnets behov. Derfor er det stor etterspørsel fra bransjen etter dyktige og motiverte fagfolk på masternivå med kunnskap om norske geotekniske forhold og ingeniørpraksis. Dette er også påpekt i rapporten om Gjerdrum-skredet (NOU 2022:3 På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko).

Ved OsloMet har Institutt for bygg- og energiteknikk bestemt å lansere en ny studieretning i geoteknikk. Studiet i geoteknikk er et resultat av nært samarbeid med anleggsbransjen og blir en av fem studieretninger, i det 2-årige internasjonale masterprogrammet Bygg – sivilingeniør fra høsten 2023.

  • Konstruksjonsteknikk
  • Bygningsteknologi
  • Transportinfrastruktur
  • Smart vannprosess og infrastrukturteknikk
  • Geoteknikk

Studiet kan tas fulltid eller deltid. Deltidsstudiet er velegnet for ingeniører/rådgivere, som fortsatt kan være i arbeid.

Søknadsfrist: 1.mars (tidlig opptak) og 15.april (ordinært opptak).

Sted: Oslo