Presse – OED bør se på kvikkleire-kompetansen i kommunene
oed-bor-se-pa-kvikkleire-kompetansen-i-kommunene

I etterkant av det tragiske skredet på Gjerdrum har Olje- og energiminister Tina Brus varslet en gjennomgang av det gjeldende regelverket for bygging i kvikkleire-områder. Rådgivende Ingeniørers Forening gir råd til ministeren om å utvide gjennomgangen til blant annet å se på kvikkleire-kompetansen hos de aktuelle kommunene.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), representerer 150 medlemsbedrifter med over 13.000 rådgivende ingeniører, herunder de fleste av landets geoteknikere og geologer innen bygg og anlegg. RIF har dessuten egne ekspertgrupper, herunder geoteknikk som arbeider med utvikling av fagområdet, inkludert relevant regelverk. Ekspertgruppen representerer bredden av geofaglig ekspertise fra hele landet.

– Som statsråden påpeker, er det riktig å ha en gjennomgang av regelverket. Men samtidig er det mange andre faktorer som påvirker risikoen for skred. En gjennomgang av regelverk og risiko ved kvikkleire-utbygging bør derfor ikke bli for snever, men se på en rekke ulike forhold, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF. Blant de forholdene RIF mener gjennomgangen bør se på er:

  • Kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser sammen med eksisterende regelverk (inkludert TEK17) og NVEs veileder for utbygging i kvikkleire-områder, herunder betydning av fjerning av vegetasjon og masser ved utbygging, samt konsekvenser av klimaendringer
  • Kunnskapsnivået om kvikkleire-risiko hos berørte kommuner
  • Kompetansekrav hos de som utfører de relevante analysene og vurderingene knyttet til kvikkleire og områdeskred
  • Vurdere en mer omfattende uavhengig kontroll ved prosjektering og bygging i lavere tiltaksklasser i risiko-områder
  • Ressurser både hos NVE og kommunene til kartlegging av risikoområder
  • Plassering av ansvaret og prosesser for overvåkning av kvikkleirerisiko etter ferdig utbygging

RIF har tilbudt departementet å bidra med fagspesifikk ekspertise til statsrådens varslede gjennomgang.