Hva skjer hos RIF, Presse Oslofjorden er syk! Det driter vi i, bokstavelig talt.
oslofjorden-er-syk-det-driter-vi-i-bokstavelig-talt

Hver sommer arrangerer RIFs ekspertutvalg for Vann og Miljøteknikk en sommerutfordring for VA-studenter. Studentene, som deltar i gruppen i en uke, kommer fra RIFs ulike medlemsfirmaer hvor de har sommerjobb. Sommerutfordringen defineres av ekspertutvalgets medlemmer.

Under kan du lese årets rapport skrevet av 2022-studentene som har bakgrunn fra vann- og miljøteknikk ved NMBU og master i biologi ved NTNU.

 

Det er ikke ukjent for de fleste at tilstanden i Oslofjorden er skremmende dårlig, men visste du derimot at norske renseanlegg har en sentral rolle i problemet? Nitrogen er et viktig næringsstoff for mange arter, men for store mengder bidrar til algeoppblomstringer og fiskedød. Det er derfor overraskende at de fleste av renseanleggene i nærområdet ikke har krav til nitrogenfjerning. Man kan derfor undre seg over følgende: Hvorfor har det ikke skjedd noe før? Hvem har ansvaret? Hvem betaler?

Nitrogen kveler Oslofjorden

Først og fremst, det er viktig å påpeke at tilstanden i Oslofjorden er et sammensatt problem og det er ingen enkel løsning. Klimaendringer har ført til høyere havtemperatur, samt at overfiske over lenger tid har gjort at fiskebestanden nå er kritisk lav. Men tilførselen av nitrogen fra avløpsvann er minst en like stor syndebukk for at livet i Oslofjorden i løpet av de siste tiårene er blitt voldsomt redusert (Staalstrøm et al., 2022). Nitrogen er et viktig næringsstoff for alle organismer. Det brukes blant annet til å lage aminosyrer (byggesteinene til proteiner) og klorofyll. Likevel kan nitrogen ha katastrofale følger for det marine livet ved for store konsentrasjoner.

Marine næringskjeder er ekstremt sårbare, og den store konsentrasjonen av nitrogen i Oslofjorden har ført til algeoppblomstring av trådalger som har en negativ påvirkning på ålegress og sukkertare. Ålegressenger og sukkertareskoger er områder med høy biodiversitet, samt fungerer som viktige oppvekstområder for torsk. Når disse områdene minsker går det utover torsken og andre marine arter (Staalstrøm et al., 2022).

Hvorfor har det ikke skjedd noe før?

Allerede på 90-tallet var det diskusjon rundt hvordan renseanleggene skulle bygge ut nitrogenrensing i Oslofjorden, men det ble demonstrert manglende gjennomføringsevne. At det ikke ble iverksatt konkrete tiltak er en kombinasjon av flere årsaker, deriblant manglende krav fra myndigheter. Det er heller ikke å legge skjul på at nitrogenrensing er en kostbar og krevende prosess som mange kommuner har kviet seg for å investere i.

Kunnskapen om fjerning av nitrogen har vært tilgjengelig lenge, men Hallvard Ødegaard (Professor fra NTNU) forteller at: «Norge er det eneste landet i Nord-Europa som ikke innførte allmenne krav om fjerning av nitrogen ved utslipp til eutrofierte resipienter på 90-tallet» (Ødegaard, 2022).

Miljødirektoratet har påpekt at kommuner og interkommunale selskaper (IKS) må forvente at det kommer krav om nitrogenrensing av avløpsvann i årene fremover. Det er derfor ventet en bølge av renseanlegg som må utbedres. Utfordringen ved det er at det er så stor mangel på både leverandører og driftsoperatører med rett kompetanse at det blir vanskelig å dekke etterspørselen. Dette er en tydelig konsekvens av å ha utsatt problemet for lenge.

Regionalt samarbeid må til for å lykkes

Nedbørsfeltet til Oslofjorden strekker seg over store deler av Østlandet. Det er derfor et felles ansvar der både staten, fylker og kommuner må samarbeide på tvers for å finne en felles løsning. Siden vi i Norge har lite erfaring med drift av slike anlegg, så vil det kreve mer av driftsoperatørene. Et regionalt samarbeid med fokus på å etablere velfungerende nitrogenfjerningsanlegg vil bidra til å skape et større og sterkere fagmiljø som er bedre rustet til å optimalisere driften.

De unge må ta støyten!

En annen konsekvens er at det er dagens unge som må betale for tidligere generasjoner sin forurensing. Ifølge Norsk Vann skal det i løpet av de neste årene brukes 72 milliarder på anlegg for avløpsrensing (NorskVann, 2022), men dette inkluderer ikke nitrogenrensing (Knudsen et al., 2022). Med tanke på at Miljødirektoratet har påpekt at kravene til nitrogenrensing skjerpes, stiller vi oss kritisk til at dette ikke er tatt med i denne vurderingen. De kommunale utgiftene vil dermed øke ytterligere enn først antatt.

Første steg i riktig retning

Fuglevik renseanlegg i Moss (en del av MOVAR IKS) fikk nylig krav om nitrogenrensing. MOVAR IKS klagde på kravet, men fikk avslag av Miljødirektoratet (Miljødirektoratet, 2022).

Dette er første steg i riktig retning! Nå bør videre krav stilles for kommuner med utslipp til sårbare områder. For å oppsummere, nitrogenrensing er en kostbar og krevende prosess. I tillegg til at det er et presset marked med stor mangel på både leverandører og driftspersonell. Likevel er det ingen tvil om at Oslofjorden har blitt satt på vent for lenge, og vi forventer handling raskt. Det er på tide å se litt lengre enn sitt eget utslippsrør, og gå sammen om å gjennomføre en målrettet plan for å redde Oslofjorden!

Av: Eivor Høydahl Fodnes, Charlotte Marie Trovaag, Rasmus Falkeid Hagland, Markus Olav Aasebø, og Simen Christen Karlsen. Artikkelforfatterne er en gruppe studenter som på vegne av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) har sett nærmere inn på hvilke tiltak som kan redusere nitrogentilførselen fra renseanlegg til Oslofjorden. 


Sigmund Tøien fra Multiconsult og Leder av RIFs ekspertgruppe for vann- og miljøteknikk kommenterer sommerstudentenes arbeid på denne måten:

«- Årets oppgave medfører at vi får satt fokus på miljøtilstanden i Oslofjorden og viser at renseanlegg med nitrogenfjerning spiller en viktig rolle i arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i Oslofjorden. Ekspertutvalget er imponert over innsatsen og engasjementet studentene har vist i årets sommerutfordring».

Fjorårets sommerutfordring, å redusere lekkasjer i vannledningsnettet kan leses her: https://rif.no/myndighetene-bor-stille-strengere-krav-til-kommunene-for-a-redusere-vannlekkasjene/