Presse Partiene uten konkrete grep mot vedlikeholdsetterslepet
partiene-uten-konkrete-grep-mot-vedlikeholdsetterslepet

Tidligere i år presenterte Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) nedslående tall for norsk infrastruktur i rapporten «State of the Nation – Norge Tilstand». Det samlede oppgraderings- og vedlikeholdsetterslepet er vokst til 3 200 milliarder kroner, uten utsikter til bedring. Etter en vurdering av partiprogrammene etterlyser RIF konkrete handlinger og målsettinger fra politikerne.

For å kunne vurdere partienes omtale, prioriteringer og satsninger innenfor de ulike temaene, er det benyttet en skala fra 1 til 5, der 1 er dårligste vurdering og 5 er best.

– Vi ser at de politiske partiene i stor grad presenterer overordnede tanker når det kommer BAE- næringen. Mye er bra, men vi hadde håpet på enda mer konkrete ambisjoner for spesielt oppgradering, klimatilpasning og vedlikehold av offentlig bygg og infrastruktur, sier Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Partiprogrammet forplikter til handling

Med «State of the Nation» som bakteppe har RIF gjennomgått de politiske partienes programmer for, for å se hva de ønsker å prioritere i neste stortingsperiode sett opp mot behovene i «State of the Nation». Ingeniørene har blant annet analysert partienes villighet til å satse på samfunnskritiske bygg og infrastruktur og deres vilje til å prioritere forpliktende tiltak for å ta igjen etterslepet.

– Selv om vi savner enda større politiske forpliktelser, ser det ut til at flere av partiene ser ut til å ha lyttet til våre innspill. Spørsmålet er hvor mye av ambisjonene fra partiprogrammene ender opp som forpliktelser i ny regjeringsplattform når forhandlingene begynner etter valget. Rådgiverne vil uansett bidra med vår kompetanse og råd for å finne gode samfunnsnyttige løsninger, sier Skudal Hansteen.

Bedre på klima og miljø

Felles for flere partier er at de setter mer søkelys på klima og miljø i sine partiprogrammer i år enn i 2017- Omtale av sirkulære bygg, gjenbruk og ombruk er gjengangere. RIF ser positivt på dette, men minner samtidig om viktigheten av å også sikre at byer, steder, bygg og infrastruktur blir mer klimahardføre.

– Konsekvensene av klimaendringene stiller samfunnet overfor formidable utfordringer. Det å redusere utslippene av klimagasser er avgjørende viktig. Men samtidig trengs det langt større oppmerksomhet om klimatilpasning, sier Skudal Hansteen.

Antallet kraftige flommer og skred i Norge er økende. Det siste tiåret har det vært dobbelt så mange store naturskadehendelser som de foregående ti årene. De største naturskadene er storm, stormflo, skred og flom.

– Mer ekstremvær må tvinge frem politisk handling. Vi må sikre at bygninger, veier, jernbane og annen infrastruktur tåler mer ekstremvær. Den dårlige nyheten er at det store offentlige vedlikeholdsetterslepet, gjør Norge mer sårbart for klimaendringene. Ingenting blir raskere og mer ødelagt av ekstremvær enn det som allerede er dårlig vedlikeholdt, påpeker Skudal Hansteen.

Mindre forpliktende på bane

Jernbane prioriteres fortsatt høyt i alle partiprogrammene. Det er positivt da mesteparten av jernbanenettet er utdatert og har et omfattende behov for vedlikehold og oppgradering for å tilfredsstille krav til frekvens. Analysen viser imidlertid den samlede jernbanesatsingen fremstår mindre konkret og forpliktende sammenlignet med partiprogrammene for 2017.

– Et eksempel er full utbygging av InterCity- strekningene. Mens flere partier tidligere har omtalt full utbygging av InterCity i sine programmer, har flere partier utelatt dette i sine programmer denne gang. Det skaper usikkerhet om hvorvidt den tverrpolitiske ambisjonen om Intercity-satsingen står ved lag, utdyper Skudal Hansteen.

Strykkarakter for vann og avløp

Omtale av satsing på vann og avløp er nesten fraværende i partiprogrammene. Området skiller seg markant ut i negativ retning, og er det området hvor partiene samlet sett gjør det dårligst. Det vekker bekymring hos RIF.

– Det er skuffende å se den nærmest totale mangelen på prioritering av dette området i partiprogrammene. Vann og avløp er kritisk infrastruktur, og i møte med ekstremvær som følge av klimaendringene er oppgradering av vann- og avløpsnettet noe av det aller viktigste for å sikre rent drikkevann og forhindre oversvømmelser og ødeleggelser. Her ligger partiene langt under det nivået som vi hadde forventet. I partienes kommentarer til analysen argumenterer partiene med at vann- og avløp er et kommunalt anliggende. Det er riktig, men utfordringene knyttet til dette området viser at mange kommuner vil trenge en eller annen for statlig bistand for å komme ut av uføret, avslutter Skudal Hansteen.