Presse Positive til budsjettforliket men overrasket over én ting
positive-til-budsjettforliket-men-overrasket-over-en-ting

RIF har fått gjennomslag for rekke av sine innspill til statsbudsjettet 2022, men er overasket at en i budsjettforliket ikke har funnet plass til planleggingsmidler for ny Oslo tunnel.

-BAE- næringens kompetanse er helt avgjørende for det grønne skiftet. RIF er derfor godt fornøyd med 50 millioner til Klimasats-ordningen som er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet, uttaler administrerende direktør i RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) Liv Kari Skudal Hansteen.

RIF har også fremmet behovet for bærekraftsanalyser i alle store offentlige utbyggingsprosjekter og presisert viktigheten av å premiere miljø- og klimavennlige løsninger i offentlige anskaffelser.

-RIF er fornøyde med at stortinget nå ber regjeringen fra og med statsbudsjettet 2023 rapportere systematisk på kunnskap som foreligger om alle vesentlige virkninger på klimagassutslipp av forslag som fremmes om investeringer innenfor vei og jernbane, fortsetter Hansteen.

Hansteen viser videre til at RIF har savnet en helhetlig plan for å se produksjon av fornybar energi og bruken i sammenheng.

-Mens vi venter på denne planen, er det positivt at det er bevilget 100 millioner til ENØK-tiltak i husholdninger at Stortinget ber regjeringen utarbeide en plan med et sett tiltak som skal redusere energibruken i bygg med minst 10 TWh i 2030, og øke strømproduksjonen i bygg, sier Hansteen.

RIF påpeker viktigheten at både byer, steder, bygg og infrastruktur tåler et klima i endring og at klimatilpasningtiltak må prioriteres. De viser til at det siste tiåret har det vært dobbelt så mange store naturskadehendelser som de foregående ti årene. Videre at andelen kommuner som har erfart ras og skred har økt fra 25 prosent i 2019 til 39 prosent i 2020.

-RIF ser derfor positivt på at en i budsjettforliket har kommet med 130 millioner ekstra til ras- og skredsikring av riksveier og fylkesveier med høy og middels skredfaktor, uttaler Hansteen.

RIF er dessuten fornøyd med at RIFs råd er blitt lyttet til knyttet til behovet for økte økonomiske fullmakter for Statens Vegvesen.

– Stykkevis og delt planlegging og utbygging fører til unødvendig stopp, fordyrer prosjektene vesentlig og begrenser mulighetene for å kutte utslipp og kostnader. At den økonomiske fullmakten til etaten nå har økt fra 500 mill. til 1 milliard er derfor et skritt i riktig retning, påpeker Hansteen.

RIF er opptatt av mer midler til jernbaneplanlegging og er derfor glad for at det skal bevilges 30 millioner for å opprettholde framdrift i planleggingen av både vei og jernbane for hele strekningen Arna-Voss. Det at det ikke har kommet planleggingsmidler til ny Oslo tunnel, overrasker derimot RIF.

-Et av de desidert viktigste prosjektene for å kunne realisere InterCity er utbyggingen av ny Oslotunnel. Oslotunnelen må bygges ut for å kunne ta økt trafikk fra Dovrebanen, Østfoldbanen, Vestfoldbanen og Ringeriksbanen dersom man skal nå den viktigste ambisjonen i InterCity, nemlig økt frekvens og redusert reisetid, avslutter Hansteen.