2310 - Livssykluskostnader for bygninger (digitalt produkt)

2310 – Livssykluskostnader for bygninger (digitalt produkt)

kr500.00 - eksklusiv mva.

Livssykluskostnader er summen av kapitalkostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden og restkostnad ved avhending. Utgitt mars 2007.

Quantity

Store kostnader er forbundet med investeringer i nybygg, ombygninger, riving og årlig forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger. Det er viktig at mengden av ressurser forbundet
med dette blir holdt så lavt som mulig sett helhetlig over bygningenes levetid, og at den ønskelige kvaliteten blir opprettholdt.

Livssykluskostnader er summen av kapitalkostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden og restkostnad ved avhending.

Interessen for en bygnings livssykluskostnader er økende. Mange ser nå betydningen av å vurdere investeringskostnadene i sammenheng med de etterfølgende kostnader ved bruk av
bygningen – kostnader som påløper både årlig og periodisk for å opprettholde funksjonell og teknisk standard.

Analyse av livssykluskostnader (ofte kalt LCC-analyser etter det engelske uttrykket «Life Cycle Cost), det vil si «Livssyklusanalyser», begynner nå å bli betraktet som nøkkelen til å oppnå bedre verdi av de investerte midlene. Ved hjelp av slike analyser kan man foreta konsekvensvurderinger av alternativer. Dette muliggjør valg av løsning som treffer den mest
kostnadseffektive balansen mellom kapital- og driftskostnader og minimerer risikoen for tidlige
feil og tap av funksjonalitet i bygget. Det er ikke et mål i seg selv å ha lavest mulig årskostnad, men de involverte parter skal kunne sette kostnadstall på konsekvensene av de valg som treffes.

Lov om offentlige anskaffelser krever i §6 at det skal tas hensyn til livssykluskostnader ved planlegging av anskaffelsen samt de miljøkonsekvenser den har over samme tidsperiode.

Veilederen leveres som pdf-dokument.

Dette er et digitalt produkt