4425 - RIF-Veileder til prosjektering etter NS-EN 1990 + NA (EK0) Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner (Digitalt produkt)

4425 – RIF-Veileder til prosjektering etter NS-EN 1990 + NA (EK0) Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner (Digitalt produkt)

kr500.00 - eksklusiv mva.

Denne utgaven av veilederen er en tilpasning og oppdatering til reviderte Eurokoder.
Veilederen er utarbeidet av RIFs Ekspertutvalg for Bygge- og anleggsteknikk i oktober 2021. Denne versjonen erstatter tidligere veileder «4408 Last og pålitelighet».

Quantity

Denne utgaven av veilederen er en tilpasning og oppdatering til reviderte Eurokoder. Endringer og tilpasninger er utført av siv.ing. Tor Egil Roheim og siv.ing. Øystein Løset hos Dr.techn.Olav Olsen a.s. Denne versjonen erstatter tidligere veileder «4408 Last og pålitelighet».

Veilederen gjelder både for de prosjekterende og for de utførende. Det vises her til forordet i NS-EN 1990, samt til nasjonalt tillegg vedr. kvalitetssikring av prosjektering og utførelse. I denne utgaven av veilederen er kapittel vedr. laster som definert i NS-EN 1991-1 og 1991-13 Snølaster tatt ut.

Den reviderte Eurokoden er: NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, (EK0).
Veilederen er ment som et hjelpemiddel til å forstå og finne fram i og bruke EK0. Det forutsettes derfor en form for minstekunnskap om standardene og deres oppbygning. Denne veilederen må ikke under noen omstendighet benyttes i stedet for EK0 og de
tilhørende standarder.
Veilederen er utarbeidet av RIFs Ekspertutvalg for Bygge- og anleggsteknikk i oktober 2021.