Fag og marked

Her finner du gratis publikasjoner og notater som er utarbeidet av RIFs ekspertgrupper og andre fora der RIF er representert. Publikasjonene kan brukes fritt, legges ut på egne intranettsider, mv.

Akustikk

Lyd påvirker de fleste menneskers komfort, helse og sikkerhet. Derfor er akustikkrådgiverne representert i nesten alle typer prosjekter der rådgivere er involvert. Dette omfatter blant annet prosjektering og utbedring av bygg, samferdselsanlegg, industri og offshore. RIFs ekspertgruppe i akustikk har representanter fra alle de store rådgivermiljøene innen akustikk i Norge.

Mer informasjon om hva en akustiker arbeider med, kan finnes i denne brosjyren.

Anskaffelser og kontrakter

Samspillsveileder

Her finner du RIFs veiledning for Samspill. Formålet med veilederen er å beskrive forskjellige varianter av samspillskontrakter, med fordeler og ulemper.

Veiledningen inkl. tre vedlegg kan lastes ned hver for seg og ble lansert i november 2019 og oppdatert i juni 2020.

  1. Veiledning Samspill (PDF)
  2. Vedlegg 1 – Gode råd ved entreprenørstyrt samspill (Word)
  3. Vedlegg 2 – Mal for prosjektalliansekontrakt Vedlegg 2 (Word)
  4. Vedlegg 3 – Mal for kontrakt byggherrestyrt samspillsentreprise (Word)
  5. Veileder og vedlegg i PDF-format

EFCA MEAT (Most Economically Advantaged Tender)

Avfall og ombruk

Nasjonal handlingsplan for bygg-  og anleggsavfall (NHP)

Siden 2001 har aktørene i NHP- nettverket hvert fjerde år laget en nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. RIF er blant organisasjonene som står bak dette initiativet. RIFs representant i nettverket er Eirik Wærner/Multiconsult. Hovedmålet er at alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering. NHP-nettverket har utarbeidet en stor mengde gratis informasjonsmateriell, utredninger og rapporter.  Les mer her: www.byggemiljo.no

BIM

RIF og Arkitektbedriftene mottar jevnlig spørsmål rundt BIM knyttet til bl.a. hvilke formater som må leveres, prosjektrettigheter, ansvar og lagring. Med dette som bakgrunn har RIF og Arkitektbedriftene i fellesskap laget et kontraktstillegg for BIM-leveranser som er fritt tilgjengelig.

BIM-kontraktstillegg

Medlemsbedrifter hos RIF og Arkitektbedriftene har også tilgang til en veileder om utfylling og bruk av BIM-kontraktstillegget. Veilederen ligger på medlemssidene til RIF og Arkitektbedriftene.

_____________________________________

EFCA veileder relatert til ISO19650

____________________________________

MMI

Sammen med syv andre aktører har RIF bidratt i arbeidet med å revidere den forrige MMI-veilederen, som ble utgitt i 2018. Den nye veilederen skal bidra til å styrke samhandlingen mellom ulike aktører som er involvert i bygg- og anleggsprosjekter gjennom å sikre ett felles språk.

Siste utgave av MMI-veilederen sammen med arkiv for tidligere utgaver, finner du her

Bygningsfysikk

Veileder for dagslys i bygninger

Eventuelle spørsmål om veilederen rettes på epost til Ingve Olai Ulimoen

Termisk Inneklima (veileder utgitt november 2021)

HMS/SHA

SHA

Her finner du RIFs og AiNs SHA-Veiledning for planlegging og prosjektering i bygge- og anleggsprosjekter. Den nye veiledningen ble lansert i november 2023.

Veiledning i SHA i planlegging og prosjektering

Veilederen kommer også med et fareidentifikasjonsskjema