Fag og marked

Her finner du gratis publikasjoner og notater som er utarbeidet av RIFs ekspertgrupper og andre fora der RIF er representert. Publikasjonene kan brukes fritt, legges ut på egne intranettsider, mv.

Anskaffelser og kontrakter

Samspillsveileder

Her finner du RIFs veiledning for Samspill. Formålet med veilederen er å beskrive forskjellige varianter av samspillskontrakter, med fordeler og ulemper.

Veiledningen inkl. tre vedlegg kan lastes ned hver for seg og ble lansert i november 2019 og oppdatert i juni 2020.

  1. Veiledning Samspill (PDF)
  2. Vedlegg 1 – Gode råd ved entreprenørstyrt samspill (Word)
  3. Vedlegg 2 – Mal for prosjektalliansekontrakt Vedlegg 2 (Word)
  4. Vedlegg 3 – Mal for kontrakt byggherrestyrt samspillsentreprise (Word)
  5. Veileder og vedlegg i PDF-format

EFCA MEAT (Most Economically Advantaged Tender)

BIM

RIF og Arkitektbedriftene mottar jevnlig spørsmål rundt BIM knyttet til bl.a. hvilke formater som må leveres, prosjektrettigheter, ansvar og lagring. Med dette som bakgrunn har RIF og Arkitektbedriftene i fellesskap laget et kontraktstillegg for BIM-leveranser som er fritt tilgjengelig.

BIM-kontraktstillegg

Medlemsbedrifter hos RIF og Arkitektbedriftene har også tilgang til en veileder om utfylling og bruk av BIM-kontraktstillegget. Veilederen ligger på medlemssidene til RIF og Arkitektbedriftene.

_____________________________________

EFCA veileder relatert til ISO19650

____________________________________

MMI

Her finner du RIF, EBA og Arkitektbedriftene i Norges Modell Modenhets indeks for bygg.

Her finner du RIF, EBA og Arkitektbedriftene i Norges Modell Modenhets indeks for samferdsel.

Her finner du vedlegg til NMM-indeks for samferdsel.

HMS/SHA

SHA

Her finner du RIFs og AiNs SHA-Veiledning for planlegging og prosjektering i bygge- og anleggsprosjekter. Den nye veiledningen erstatter tidligere «Veiledning SHA for Samferdselsprosjekter» som ble lansert i mars 2017.

Veiledningen inkl. tre vedlegg kan lastes ned hver for seg og ble lansert i november 2019.

Bygningsfysikk

Veileder for dagslys i bygninger

Eventuelle spørsmål om veilederen rettes på epost til Ingve Olai Ulimoen

Termisk Inneklima (veileder utgitt november 2021)

Avfall og ombruk

Nasjonal handlingsplan for bygg-  og anleggsavfall (NHP)

Siden 2001 har aktørene i NHP- nettverket hvert fjerde år laget en nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. RIF er blant organisasjonene som står bak dette initiativet. RIFs representant i nettverket er Eirik Wærner/Multiconsult. Hovedmålet er at alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering. NHP-nettverket har utarbeidet en stor mengde gratis informasjonsmateriell, utredninger og rapporter.  Les mer her: www.byggemiljo.no