Presse – Regjeringen har lyttet til flere av våre klimaforslag
regjeringen-har-lyttet-til-flere-av-vare-klimaforslag

Regjeringen la i dag frem sin nye klimaplan og varslet at de nå vil sette ned et ekspertutvalg som skal se på de samla rammevilkåra for å fremme klimavennlige investeringer . Adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Liv Kari Skudal Hansteen, er fornøyd med planen og at Regjeringen har fulgt flere av foreningens råd og mener det blir viktig at BAE- næringen blir representert i ekspertutvalget.

RIF er godt fornøyd med at klimaplanen som kom i dag, tar for seg offentlig innkjøpsmakt, klimarisiko, karbonfangst, fornybar energi inkludert havvind, arealbruk og ikke minst at BAE- næringen vies et eget kapitel. Det er nemlig fire grunnleggende forutsetninger som må tilfredsstilles for at de aller fleste av FNs bærekraftsmål skal kunne oppnås:

 • For å sikre overgang fra fossile til fornybare energikilder må samfunnet sørge for at det finnes et tilstrekkelig overskudd av fornybar energi.
 • Karbonfangst og lagring.
 • Irreversibelt arealbeslag og skader på biologisk mangfold må holdes på et absolutt minimum.
 • Byer og tettsteder må utvikles med hensyn til effektiv bruk av ressurser, redusert energibruk og totalt sett lave klimagassutslipp.

En klimaplan som omhandler disse temaene, er derfor et skritt i riktig retning, mener RIF.

I klimamøtet byggenæringen hadde med KMD allerede i mars i fjor, foreslo RIF ti konkrete forslag:

 • Nedsette et klimautvalg for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen
 • Sette rammekrav for klimagassutslipp i neste TEK
 • Stille FDVU-krav om å integrere materialers utslippsdata i de digitale modellene
 • Innføre en “rehab-TEK” for å stimulere til rehabilitering, ombruk og gjenbruk
 • Gjøre grundige vurderinger av miljø- og klimakonsekvenser før «nyere» bygg rives
 • Stille krav til fossilfrie og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser
 • Måle utslippsdata fra alle byggeprosjekter og gi offentlig tilgang til målingene
 • Bruke øremerkede prosjektmidler til grønne produkter og løsninger
 • Belønne bruk av klimavennlige materialer ved å gi en prissatt konkurransefordel pr tonn CO2 i offentlige anskaffelser
 • Stille kvalifikasjonskrav til næringen som sikrer høy klimakompetanse i tiltakene.

Selv om Klimaplanen ikke inkluderer alle RIFs forslag er de fornøyd med at Regjeringen har lyttet til flere av rådene fra foreningen. I klimaplanen bekreftes det at «Regjeringa vil stille klimakrav i fleire offentlege kjøp. Det gjeld til dømes anbod innan anlegg i transportsektoren.». Videre at regjeringen vil stille krav til fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser.

– RIF anbefalte også KMD at det må gjøre grundige vurderinger av miljø- og klimakonsekvenser før «nyere» bygg rives. I klimaplanen ser vi at Regjeringen foreslår at: «Staten skal utnytte noverande bygningsmasse, sikre gjenbruk, bruke materialar om att og fremje klimavenlege materialar,» sier Liv Kari Skudal Hansteen i en kommentar til Klimaplanen.

Videre anbefalte RIF å måle utslippsdata fra alle byggeprosjekter og gi offentlig tilgang til målingene. RIF mener dette er tatt med i Regjeringens tiltak, som er definert slik: «Staten skal òg etablere felles metodikk for å måle den samla klima- og miljøpåverknaden frå statlege bygg og leggje stor vekt på miljøgevinstane ved gjenbruk av allereie utbygde areal og noverande bygningar

RIF anbefalte også at det bør settes rammekrav for klimagassutslipp i teknisk forskrift til plan og bygningsloven. Regjeringen har også svart ut dette, og sier at «Regjeringa vil sjå på endringar i byggteknisk forskrift med eit breitt miljøperspektiv.» og at «Innføring av klimakrav i TEK vil difor styrkje grøn verdiskaping og konkurransekraft i Noreg». Videre adresseres også energibruk i bygg: «…regjeringa arbeider no med energikrav som svarer til nesten nullenerginivå».

– Vi setter stor pris på at Regjeringen har lyttet til mange av våre klimaforslag og fremlagt en plan som er både ambisiøs og konkret på noen områder. Vi mener imidlertid at man kunne vært mer konkret når det gjelder klimarelaterte krav i byggteknisk forskrift, som er et av de viktigste direkte virkemidlene for å skape klimariktige bygg.

Regjeringen har varslet at de nå vil sette ned et ekspertutvalg som skal se på de samlede rammevilkårene for å fremme klimavennlige investeringer. Her blir det viktig at BAE-næringen blir presentert, avslutter Hansteen.