Presse – Revidert Byggherreforskrift stiller strengere krav til alle parter
revidert-byggherreforskrift-stiller-strengere-krav-til-alle-parter

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener den reviderte Byggherreforskriften legger vekt på behovet for en mer fullstendig risikohåndteringsplan, behovet for tilstrekkelig tid til prosjektering og bygging, og mer tilsyn i prosjekteringsfasen, noe de ønsker velkommen.

En revidert Byggherreforskrift ble nylig offentliggjort. Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en rekke endringer i forskriften som trer i kraft 1. januar 2021.

– I den reviderte versjonen av Byggherreforskriften er det tydeligere presisert at byggherren må lage planer for risikohåndtering og oppfølging og dermed utføre separat risikovurdering som må dokumenteres. Det er også tydeliggjort at byggherren må sørge for nok tid til prosjektering og utførelse, sier Ari Soilammi, fungerende adm. dir. i RIF.

Når det er flere parter med i prosjekteringen skal den som er prosjektkoordinator sørge for at det skjer en helhetlig prosjektering, blant annet gjennom tverrfaglige møter. – I den reviderte byggherreforskriften er det spesifisert tydeligere at koordinator har helt konkrete oppgaver. Dette krever mer innsats fra koordinator enn før, fortsetter Soilammi.

RIFs vurdering er at den reviderte Byggherreforskriften generelt stiller strengere krav og strammer mye inn på byggherrens ansvar. Dette medfører større behov for tilsyn fra Arbeidstilsynet – vi ønsker mer tilsyn velkommen. Men vi stiller spørsmål ved om Arbeidstilsynet har tilstrekkelig med kapasitet og kompetanse for å føre tilsyn rettet mot prosjekteringsfasen, fortsetter Soilammi.

Den reviderte Byggherreforskriften gjør det enda viktigere for byggherren å kjøpe inn leverandører med god SHA-kompetanse og resultater – og bruke dette som et av flere tildelingskriterier, eller som målformuleringer i en prestasjonsbasert anskaffelse.

RIF er skuffet over at den reviderte Byggherreforskriften ikke har behandlet valg av entrepriseform, og forventer derfor at dette kommer inn i veilederen fra Arbeidstilsynet som skal utfylle forskriften.

– Vi lanserer snart vår egen RIF-veileder til forskriften og vil avholde kurs knyttet til veilederen i 1. kvartal neste år. I RIFs veileder skal byggherren og arbeidstilsynet blant annet få noen forslag til hvordan det bør vurderes om det er satt av nok tid til prosjektering, avslutter Soilammi.