Presse Revidert nasjonalbudsjett varsler dårlige tider for BAE-næringen
revidert-nasjonalbudsjett-varsler-darlige-tider-for-bae-naeringen

Revidert nasjonalbudsjett 2020 inneholder få gode nyheter for byggenæringen, mener RIF.

‒ Det reviderte nasjonalbudsjettet redder ikke bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Med unntak for et lyspunkt i forhold til bevilgningen til Avinor, er budsjettet dårlige nyheter, sier Ari Soilammi, Fungerende administrerende direktør, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Soilammi forteller at han og resten av foreningen frykter massepermitteringer i bygge- og anleggsnæringen hvis det ikke kommer større øremerkede krisemidler til gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter og til digitalisering og innovasjon i sektoren.

RIF kommer med følgende vurderinger av hvordan nasjonalbudsjettet fordeles over departementene:

Samferdselsdepartementet

Her kuttes budsjettet til Fornebubanen på grunn av politiske uenigheter om Oslopakke 3. Dette forsinker, ifølge pressemeldingen, plan- og prosjekteringsarbeidet i prosjektet, noe som vil ramme RIFs medlemsbedrifter direkte. Regjeringen kompenserer bare delvis gjennom å gi 60 millioner til byvekstprosjekter. Resultatet er en netto reduksjon på 140 millioner kroner, summerer RIF.

Regjeringen kutter også budsjettet til planlegging av E16 og Ringeriksbanen med 278 millioner for å kompensere for kostnadsøkninger i andre prosjekter.

Til gjengjeld styrkes budsjettet til Avinor med fem milliarder kroner. Dette betyr mye for fortsatt planlegging og gjennomføring av store utbyggingsprosjekter og er et tiltak som treffer godt i både rådgiverbransjen og for entreprenørbransjen, og utgjør det eneste lyspunkt fra Samferdselsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunene får ekstra midler, men bare for å kompensere delvis for inntektsbortfall. Dette vil, ifølge RIF, ha negative konsekvenser for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, og utgjør et skuffende statsbudsjett for kommunesiden og bygging i kommunene. Kommunene har et stort vedlikeholdsetterslep, men ikke får tilført midler til å gjøre noe med dette.

Fylkeskommunene får delvis kompensasjon for tapte kollektivinntekter, men dette vil ikke gi midler til byggeprosjekter, kun til drift.

Finansdepartementet

Fra Finansdepartementet varslet redusert arbeidsgiveravgift, noe som er positivt for kostnadsnivået i bedriftene og for å trygge arbeidsplasser, og også i tråd med bransjens innspill til regjeringen.

Kunnskapsdepartementet

Omtrent 500 millioner kroner til økt antall studieplasser, med stor satsing på teknologifag, er positivt på lang sikt, men gir ikke bedriftene mer å gjøre på kort sikt.