Presse RIF advarer mot kutt i nødvendige prosjekter og frykter ekstraskatt på kompetansearbeidskraft
rif-advarer-mot-kutt-i-nodvendige-prosjekter-og-frykter-ekstraskatt-pa-kompetansearbeidskraft-2

RIF advarer mot kutt i nødvendige prosjekter og frykter ekstraskatt på kompetansearbeidskraft

Det norske samfunnet vil måtte betale en langt høyere pris i årene som kommer dersom så mange viktige investeringer nå legges på is. Regjeringen ser ut til å ville skyve regningen foran seg, samtidig som de innfører en ny skatt på kompetent arbeidskraft, mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Regjeringen kutter i pengene til planlegging av en rekke store bygg- og infrastrukturprosjekter. RIF mener dette vil bety at et allerede voksende vedlikeholdsetterslep blir enda større. RIF mener dette vil bety at etterslepet og behovet for oppgradering og klimatilpasning av skoler, sykehus, veier og jernbane vil bli enda større.

– Vi er overrasket over den kraftige skjerpelsen i næringsbeskatning, og særlig urolig over den foreslåtte økningen i arbeidsgiveravgiften på kompetansearbeidskraft. Dette er en ekstraskatt som pålegges selskapene på ansatte med høyere utdanning, som, ingeniører, arkitekter og andre viktige yrker som krever teknisk kompetanse. Denne kompetansen trenger samfunnet for å utvikle bærekraftige løsninger for bygg og infrastruktur. I sum kan dette føre til en svekkelse av konkurransekraften til kompetansebedrifter i Norge, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

– Selv om det er behov for innsparinger, vil verken klimaendringene eller behovet for oppgradering av bygg og infrastruktur forsvinne. Prosjektene som nå står i fare, er viktige prosjekter for samfunnet som det haster å komme i gang med. Dette er dessuten prosjekter hvor det er mulig å få ned totalkostnadene med god planlegging. Derfor er vi overrasket over at regjeringen foreslår å kutte i planleggingsmidler som går til nødvendige prosjekter, og dermed bare skyver utfordringene foran seg, sier Hansteen.

RIF mener behovet for stram styring og bedre offentlig pengebruk er helt nødvendig, men advarer Stortinget mot å gjøre budsjettbehandlingen til en slankekonkurranse. Ved å stoppe viktig planlegging, svekkes mulighetene for å kutte utslipp og redusere kostnader.

– Det er lett å kutte offentlige investeringer når en ikke trenger å tenke på konsekvensene. Problemet nå er at mange av de store investeringene i samferdsel, sykehus og til klimatilpasning ikke kan utsettes. Dersom det ikke gjøres kloke avveininger, vil regningen til samfunnet og miljøet bare bli enda større. Regjeringen må heller se på hvor det er mulig å få ned totalkostnadene, uten å stoppe alt. Da er det spesielt viktig å sikre mer ressurser til bedre planlegging i tidlig fase av prosjektene, sier Hansteen.

Etterlyser at klima og samfunnssikkerhet prioriteres høyere

RIF forventer at Stortinget prioriterer samfunnssikkerhet og klima høyere enn det statsbudsjettet nå legger opp til. Dersom det ikke bevilges mer til klimatilpasning, vil vi bli langt mer sårbare i møte med klimaendringene, advarer foreningen.

– En stor del av infrastrukturen vår er ikke rustet for å håndtere klimaendringer som tørke, flom og ekstremvær. Forfallet på offentlige bygg og infrastruktur vil dermed akselerere raskere. Dette er en stor utfordring som vil gjøre det mye dyrere å vente, enn dersom vi tar grep nå, påpeker Hansteen.