Presse RIF lanserer SHA-Veiledning under SHA-dagene
rif-lanserer-sha-veiledning-under-sha-dagene

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) lanserer under SHA-dagene i mars en SHA-Veiledning for rådgivere i planlegging og prosjektering av samferdselsprosjekter. Målsetningen med Veiledningen er å sikre en bransjenorm for ytelsene fra rådgiverne.

RIF har etablert en egen «HMS-arbeidsgruppe innen samferdsel» med HMS-ansvarlige fra Sweco, WSP, Rambøll, Norconsult og Multiconsult. Gruppen har sett behov for å tydeliggjøre og konkretisere kravene i Byggherreforskriften knyttet til SHA i prosjekteringen slik at de håndteres enhetlig av rådgiverne. Den er også et bidrag fra RIF for å støtte opp under bygg- og anleggsnæringens Charter for skadefri byggenæring, hvor de ulike partene har forpliktet seg til et samarbeid om en forsterket innsats for å gjøre bygge- og anleggsplasser til et tryggere arbeidssted.

SHA-Veiledningen beskriver en anbefalt metodikk for å kartlegge og redusere risiko som følger rådgivernes valg av løsninger.

– Veiledningen gir konkrete anbefalinger om hvordan og til hvilke tidspunkter viktige forhold knyttet til ivaretakelse av SHA bør kartlegges, vurderes og følges opp i typiske prosjekteringsoppdrag, sier Ari Soilammi, som er RIFs utviklingssjef.

Hovedmålet med RIFs veiledende ytelsesbeskrivelser er å være en bransjenorm for normale ytelser i ulike faser og entrepriseformer, angi grensesnitt mellom de ulike prosjektaktørene inkludert oppdragsgiver, redusere konflikter som følge av klarere ytelsesavtaler i prosjektene, gi økt forutsigbarhet for alle parter og redusere totalkostnader i byggeprosjektet.

– Vi erfarer at rådgivere engasjeres på svært ulikt vis. Prosjektmål, forventede ytelser og roller er ofte uklart angitt fra oppdragsgivers og myndighetenes side og det overlates til ulike rådgivere å definere dette selv, med ulikt resultat når man ikke har et felles utgangspunkt. Dette bidrar til at man konkurrerer på ulike vilkår når det gjelder rammene for oppdraget, og får unødige diskusjoner i ettertid om dokumentasjonsomfang og kostnader, avslutter Soilammi.

Når Veiledningen er lansert på SHA-dagene 14. mars, planlegger RIF å gjennomføre kurs for de prosjekterende. Veiledningen er gratis for alle og kan lastes ned fra RIFs hjemmeside fra 14. mars.

Faktaboks: Begrepene HMS og SHA

HMS favner helse, miljø og sikkerhet i alle sammenhenger omkring utføringen av arbeid, og et HMS-system hører til den enkelte virksomheten. Arbeidsgiver er pålagt å arbeide systematisk med HMS for å forebygge helseskade hos arbeidstakerne.

Begrepet SHA ble første gang brukt i Byggherreforskriften som kom ut i 1995. En SHA-plan er unik for hvert enkelt bygg- eller et anleggsprosjekt, og sier hvordan en byggherre skal ta hensyn til arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider.