Presse RIF med klare forventninger til ny regjering
rif-med-klare-forventninger-til-ny-regjering

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har klare forventninger til den nye regjeringen. Dette fordi Norge står ovenfor en krevende omstillingsfase. Pandemi, strukturelle endringer i næringslivet og klimakrisen krever handlekraft og modig politisk ledelse, sier foreningens adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen i en kommentar til Stortingsvalget i går.

Behov for klimatilpasning

– Norge må tilpasse seg et klima i endring. Ny regjering bør derfor igangsette et arbeid med en helhetlig stortingsmelding om klimatilpasning, med sikte på en forpliktende opptrappingsplan for investering, oppgradering og vedlikehold av infrastruktur og offentlige bygninger. Den nye regjeringen bør særlig vurdere å styrke anskaffelseskompetansen innen livsløpsplanlegging, klima og vedlikehold av infrastruktur og bygg for å redusere faren for liv, helse og miljø, sier adm. direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen.

Hun viser til at RIF gjennom sitt langvarige arbeid med å kartlegge Norges tilstand har dokumentert hvilke utfordringer Norge står overfor når det kommer til offentlig infrastruktur.

– Per i dag er tilstanden på flere viktige infrastrukturområder langt ifra tilfredsstillende. På flere områder er det behov for både å styrke finansieringen og tenke nytt rundt krav i anskaffelser og organisering. Det store oppgraderingsbehovet gjør Norge ekstra sårbart for klimaendringene, og utgjør en trussel mot fysiske verdier og innbyggernes helse og sikkerhet. Klimaendringene vil føre til mer ekstremvær. Konsekvensene av klimaendringene vil kreve store endringer i måten byer, steder og offentlig- bygg og infrastruktur formes, videreutvikles og tas vare på. RIF har derfor en forventning om at en ny regjering gjør sitt for å bedre tilstanden på kritisk infrastruktur med økonomiske midler og nødvendig tilrettelegging, til tross for at kostnaden kan virke massiv, sier Skudal Hansteen.

Nødvendig nasjonalt løft for vann og avløp

Videre påpeker Skudal Hansteen til at tilstanden til vann- og avløpsnettet er blant de mest kritiske sektorene med størst vedlikeholdsetterslep samtidig som det er få statlige sektorovergripende initiativ som kunne ha bidratt til å lette byrden for kommunene og deres innbyggere.

– Avgiftene vil øke drastisk i mange kommuner i de kommende årene hvis det ikke tas nye grep. RIFs forslag er derfor at ny regjering setter ned et ekspertutvalg for å se på de samlede rammevilkårene for vann og avløpsbransjen, herunder tiltak for økt kompetanse innen vann, avløp og miljø, incentiver for bruk av ny teknologi og beste praksis, uttaler hun.

Økt innsats til flom- og skredsikring

Skudal Hansteen viser også til at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er særlig stort og sier at RIF også forventer at ny regjeringen også vil prioritere både en fornyelse av fylkesveiene og flom- og skredsikring i sin samarbeidsplattform.

Full utbygging av InterCity og ny jernbanetunnel gjennom Oslo

Skudal Hansteen viser til at Norge skal kutte klimagassutslippene i transportsektoren med 50 prosent. Samtidig betyr nullvekstmålet at all vekst i persontrafikken i de store byene skal skje ved bruk av kollektiv, sykkel og gange. Da må ambisjonen om full utbygging av InterCity på plass, og for å få fortgang i de store utbyggingsprosjektene som ligger foran oss, er det viktig at midler til videre planlegging prioriteres høyt, sier hun.

– Like viktig for en offensiv og klimavennlig jernbanepolitikk, er behovet for å starte planleggingen av ny jernbanetunnel under Oslo slik at ikke Østlandsområdet blir en flaskehals utover resten av Norge. RIF mener det er dramatisk at planleggingen av ny jernbanetunnel under Oslo foreløpig er lagt på is. Prosjektet har vært påtrengende i årevis, og hele Intercity-prosjektet avhenger av ny jernbanetunnel. Den vil også sikre at de viktige togstrekningene mot Bergen, Trondheim og Stavanger fungerer så sømløst som mulig, poengterer Skudal Hansteen

Krav til sirkularitet i offentlige anskaffelser

Skudal Hansteen viser også at det er behov for å vektlegge sirkularitet I BAE- næringen ytterligere fremover.

– RIF mener at strategien for grønn sirkulær økonom er for lite ambisiøs og at det haster med å ta konkrete grep for å redusere utslipp. RIF forventer derfor at ny regjering konkretiserer strategien i samarbeid med BAE- næringen, med sikte på økte krav til gjenbruk og ombruk i offentlige anskaffelser, og i prosjektering av rehabilitering og nybygg, avslutter Skudal Hansteen.