Presse RIF og Arkitektbedriftene: – Advarer mot å gi bolig en særstilling
rif-og-arkitektbedriftene-advarer-mot-a-gi-bolig-en-saerstilling

RIF og Arkitektbedriftene har levert felles høringsuttalelse til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. – Vi mener det er uheldig å gi bolig en særstilling i retningslinjene, sier Liv Kari Skudal Hansteen (RIF) og Egil Skavang (Arkitektbedriftene).

RIF og Arkitektbedriftene i Norge sier revisjonen av retningslinjene er et viktig ledd for å møte samfunnsmessige utfordringer knyttet til klimaendringer, byvekst og urbanisering, og økt press på kultur- og naturverdier. Bransjeforeningene synes dagens betegnelse, «samordnet areal og transport», er dekkende for retningslinjene, og mener det er uheldig å gi bolig en særstilling

– Boligproduksjon er en sammensatt utfordring som ikke kan løses i disse retningslinjene alene. Retningslinjene bør rendyrkes til å omhandle sammenhengen mellom areal og transportsystem. Ulike arealformål og hvor de lokaliseres generer ulike transportbehov. Det at behovet for boliger trolig vil øke, spesielt i sentrale strøk, forsterker nettopp behovet for en helhetlig vurdering av totale arealformål og transportløsninger, sier Skudal Hansteen og Skavang.

BYGGER OPP UNDER DET LANGSIKTIGE MÅLET

Både ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel og statlige planretningslinjer for bolig, areal-, og transportplanlegging bygger opp under det langsiktige målet om å oppnå mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimautslippene. Begge retningslinjene er tydelige på verdien av kompakte byer og klare på begrensninger på spredt vekst og arealbruk. Dette er positivt, ifølge RIF og Arkitektbedriftene.

– Vi slutter oss til denne målsetningen, og mener en utvikling i denne retningen er godt faglig begrunnet når det gjelder klimaproblematikken. Samtidig understøtter en slik utvikling en erkjennelse av at det er viktige samfunnskvaliteter i de kompakte og funksjonsblandede by- og tettstedsområdene, sier de.

– De statlige retningslinjene er blitt mer ryddige og tydeligere på roller enn dagens retningslinjer er. Vi ser at mange av innspillene vi ga til arbeidet med nye retningslinjer i april 2013 er ivaretatt. Det er blitt en mer balansert avveining mellom areal og transport enn tidligere, noe vi ser som en viktig forbedring.

LOKALISERING AV OFFENTLIGE VIRKSOMHETER

De peker på det at retningslinjene gjøres gjeldende for lokalisering av kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter og institusjoner representerer en viktig forbedring.

– Vi ser på dette som en stor styrke ved denne revideringen, understreker Skudal Hansteen og Skavang.

AVVEININGER MELLOM VERN OG UTBYGGING

De mener forslaget til reviderte retningslinjer har en god avveining mellom vern og utbygging i kollektivknutepunkter.

– Vi anser det som viktig at utbyggingshensyn tillegges stor vekt i nærheten av kollektivknutepunkt, samtidig som det åpnes for et mer differensiert bosettingsmønster i områder med mindre befolkningsvekst. Retningslinjene skal favne mange ulike situasjoner omkring i landet, påpeker Skudal Hansteen og Skavang.

«BØR» ELLER «SKAL»

RIF og Arkitektbedriftene synes økt bruk av «skal» fremfor «bør» i de nye retningslinjene er positivt og håper det vil gi økt forutsigbarhet.

– Samtidig setter vi spørsmålstegn ved at det er valgt å bruke “bør” i retningslinjer som omhandler viktige temaer som bokvalitet og tilgjengelighet, sier RIFs adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen og Arkitektbedriftenes adm. dir. Egil Skavang.