Presse RIF og Arkitektbedriftene lanserer ny SHA-veileder
rif-og-arkitektbedriftene-lanserer-ny-sha-veileder

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge (AiN) lanserer i disse dager en oppdatert SHA-veileder.

Bygge- og anleggsbransjen er en av Norges mest ulykkesutsatte bransjer. De siste årene har rundt 8 personer omkommet årlig. Ca. 100 personer har fått varige mèn og rundt 8 000 personer fikk skaderelatert fravær.

Den første byggherreforskriften kom i 1995 og bygger på europeisk rådsdirektiv, 92/57/EØF av 24. juni 1992, om innføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på midlertidige eller mobile arbeidsplasser.

Dagens byggherreforskrift (BHF) /1/ ble revidert i 2010. Byggherreforskriften har bl.a. sin egen kommentarutgave /2/, veileder fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg /3/ og det er utgitt en egen bok om hvordan den best skal ivaretas /4/. Felles for alle publikasjonene er at det er lite utfyllende om byggherreforskriften §17 «De prosjekterendes plikter». Rådgiverbransjen har derfor lite konkret å forholde seg til når det gjelder hvordan de prosjekterendes plikter skal forstås og utøves.

Målet med den nye veiledningen er å gi råd til bransjen om hvordan de prosjekterende skal utøve sine plikter iht. byggherreforskriften og skape en bedre forståelse og forutsigbarhet hos byggherrer og andre oppdragsgivere. Arkitekter og rådgivere påtar seg ansvar i byggesaker som ansvarlig prosjekterende og SHA-koordinatorer. Begge foreninger ser det som viktig å utvikle medlemsbedriftenes kompetanse og evne til å bidra til bedre sikkerhet på byggeplassene. Det har derfor vært naturlig i fellesskap å utvikle en veiledning knyttet til Byggherreforskriftens kap. 3, § 17 om de prosjekterendes plikter knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Veiledningen er herved utvidet til å omfatte hele bygge- og anleggssektoren og er blitt til som et samarbeidsprosjekt mellom Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge (AiN).

Veiledningen er ment som et felles verktøy for alle rådgivere og arkitekter som jobber med planlegging og prosjektering. – Det er vår forventning at den vil kunne bidra til økt forståelse blant de prosjekterende for hvordan pliktene som påhviler dem gjennom Byggherreforskriften kan ivaretas og håndteres på en enhetlig måte. Veiledningen angir en metodikk for kartlegging av risiko, og hvordan viktige forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kan ivaretas i typiske prosjekteringsoppdrag, sier Egil Skavang, adm. direktør i Arkitektbedriftene i en kommentar til veilederen.

– Veiledningen er et bidrag fra RIF og Arkitektbedriftene i Norge for å støtte opp under bygg- og anleggsnæringens «Samarbeid for Sikkerhet i bygg- og anlegg» (SfS BA), hvor de ulike partene har forpliktet seg til et samarbeid om en forsterket innsats for å gjøre bygge- og anleggsplasser til et tryggere arbeidssted, kommenterer Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF.

Veiledningen, inkludert tre vedlegg, er tilgjengelige i elektronisk format og kan lastes ned fra foreningenes hjemmesider.