Hva skjer hos RIF, Presse RIF på høring om klimatilpasning hos klimaministeren
rif-pa-horing-hos-klimaministeren-om-klimatilpasning

Viseadministrerende direktør Ari Soilammi har representert RIF i klimaminister Espen Barth Eides høring om den kommende stortingsmeldingen om klimatilpasning. Soilammi trakk særlig frem at ressurser og kunnskap om klimatilpasning i kommuner og fylker er svært varierende, og at en nasjonal strategi bør derfor legge konkrete føringer for utarbeidelse av klimatilpasningsplaner tilpasset ulike lokale utfordringer. 

Her er hele innlegget hans:

«RIF har gjennom 10 år utgitt rapporten «State of the Nation – Norges tilstand», som er den mest komplette oversikten over etterslepet på vedlikehold, oppgradering og utvikling av bygg, transport- og energisystemet i Norge. Kostnadene er estimert til hele 3200 mrd. kr, og kostnadene vil øke ytterligere i møte med større klimapåkjenning.  Vår infrastruktur er ikke robust nok til å møte fremtiden.  

Norge har klare mål for utslippsreduksjon på et veldig overordnet nivå. Derimot finnes det ikke tilstrekkelige planer for hvordan offentlig infrastruktur og bygg i praksis skal klimatilpasses.  Det er derfor avgjørende at en ny nasjonal strategi for klimatilpasning inneholder svært konkrete tiltak – og finanseringsplaner.    

En utfordring er at både ressurser og kunnskap om klimatilpasning i kommuner og fylker er svært varierende. En nasjonal strategi bør derfor legge konkrete føringer for utarbeidelse av klimatilpasningsplaner tilpasset ulike lokale utfordringer. 

 Offentlig anskaffelsespraksis varierer veldig mye. RIF mener leverandørenes evne til å skape best mulig samfunnsnytte, og til å minimere konsekvenser for klima og miljø, må telle mer enn pris.  Det brukes 650 milliarder kr årlig i offentlige anskaffelser, og man må tenke klima for hver krone. 

 RIF foreslår også følgende:  

  • Klimasatsordningen bør videreføres og styrkes.  
  • Kommunene bør få anledning til å benytte VA-gebyrer til å finansiere overvannstiltak.   
  • Det må utarbeides en økonomisk opptrappingsplan for å øke NVEs og kommunenes innsats med flom- og skredforebyggende tiltak.   

For øvrig viser vi til høringsnotatet vårt som vil bli ettersendt.»