Presse RIF støtter opp om Bygg21-strategien
rif-stotter-opp-om-bygg21-strategien

– For å få til fornying, forenkling og forbedring av byggenæringen, trenger vi et godt samarbeid innad i næringen, og mellom næringen, myndighetene, kunnskapsbedriftene, forskningsmiljøene, finansinstitusjonene og andre. Bygg21 skaper nå en plattform for å oppnå det, sier Skudal Hansteen.

Bygg 21 har lagt frem strategien for FoU og innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling og formidling av kunnskap og erfaringer, som ble bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter Stortingsmelding 28 (2011–2012): «Gode bygg for eit betre samfunn». Det har vært et mål at en kunnskapsbasert bygg- og eiendomsnæring skal utvikle og forvalte gode norske bygg på en mer effektiv måte. Bygg21-strategien dekker hele verdikjeden innen bygg og eiendom i Norge.

– Vi i RIF er glade for at strategien nå foreligger, og ønsker å gi honnør til dem som har arbeidet med den, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. i RIF.

– For å få til fornying, forenkling og forbedring av byggenæringen trenger vi et godt samarbeid innad i næringen, og mellom næringen, myndighetene, kunnskapsbedriftene, forskningsmiljøene, finansinstitusjonene og andre. Bygg21 skaper nå en plattform for å oppnå det, sier Skudal Hansteen.

– Jeg vil spesielt trekke frem at det er positivt at strategien vektlegger samhandling, anskaffelser, helhetlig planlegging, miljøvennlig og livsløpsbasert verdiskaping, og bygg, byer og regioner som skaper livskvalitet og merverdi for brukerne, eierne og samfunnet.

– Det er også positivt at strategien fra Bygg21 legger opp til et løft for å synliggjøre byggenæringen som et attraktiv næring for de unge som skal velge utdanning, sier Liv Kari Skudal Hansteen.