Presse RIF støtter statlig finansiering av nye jordskjelvsoneringskart
rif-stotter-statlig-finansiering-av-nye-jordskjelvsoneringskart

Dimensjonering etter Norsk Standard for jordskjelvlaster kan medføre unødvendig overdimensjonering. Rådgivende Ingeniørers Forening mener Norsar har gjort en samfunnsnyttig svært lønnsom jobb med de nye jordskjelvsoneringskartene og støtter Norsar i innsatsen for å få det offentlige til å betale for kartene, slik at det kan tas i bruk av flest mulig, og helst bli en del av Norsk Standard.

Jordskjelvlaster er en av de dimensjonerende lastene i Norge og i mange tilfeller en driver av vesentlige kostnader i bygg og anlegg. Det er viktig at dette grunnlaget holdes oppdatert og tilgjengelig. Den nye soneringen viser seg å ha til dels store kostnadsreduserende effekter. Dette er et viktig bidrag til å senke byggekostnadene i bygg og anlegg. Det er estimert en besparelse på 3-10% av råbyggkostnadene bare innenfor bygg (samferdselsanlegg er ikke medregnet). Dette blir betydelige summer når man ser på prosjektporteføljen i landet de neste årene, der råbyggkostnadene ligger på flere 10-talls milliarder kroner hvert år bare på offentlige bygg.

RIF mener at investeringen for offentlige myndigheter for å gjøre denne grunnlagsinformasjonen om jordskjelvlaster tilgjengelig for alle byggeprosjekter, er i størrelsesorden 10 mill. kr (en gang) og 2-3 mill. kr (årlig).

– Gevinsten er at alle større offentlige og private byggeprosjekter i Norge kan få redusert byggekostnader med totalt flere hundre millioner kr i året. Vi snakker altså om en minimal offentlig investering som gir en tilbakebetaling – for det offentlige – på 10-20 ganger av investeringen – hvert år, sier Ari Soilammi som er fungerende administrerende direktør i RIF.

Stiftelsen NORSAR har tidligere søkt finansiering fra Justisdepartementet, og fått avslag. For øyeblikket er derfor NORSAR nødt til å selge dimensjoneringsgrunnlaget for jordskjelv for en svært høy lisenskostnad pr byggeprosjekt og dette utgjør en stor barriere mot at det tas i bruk. Til sammenligning er dimensjoneringsgrunnlag for vindlaster og snølaster tilgjengelig fra Standard Norge for en minimal kostnad.

RIF ber derfor i et brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet finne en løsning og bidra til at den nye jordskjelvsoneringen finansieres av offentlige midler og at det etableres en løpende finansiering for å holde plattformen og kunnskapsgrunnlaget oppdatert.

Det er også viktig for byggenæringen at den nye soneringen blir en del av Norsk Standard.

– Dette kan løses på flere måter: enten ved at Stiftelsen NORSAR blir gjort i stand til å overlevere nødvendig grunnlag til Standard Norge (vederlagsfritt), eller at Standard Norge får nødvendige statlige bevilgninger til å utstede og oppdatere et endringsblad til relevant standarddokument slik at soneringskartene deretter kan utgis av Standard Norge, fortsetter Soilammi.

RIF anmoder derfor på det sterkeste at Kommunaldepartementet, gjerne i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet, om å ta ansvar for saken.

– Den minimale finansieringen som kreves fra det offentlige for å tilgjengeliggjøre dette viktige kunnskapsgrunnlaget gir en svært konkret, rask og åpenbar samfunnsnytte – men det trengs nå en gjennomskjæring fra et handlekraftig departement, avslutter Soilammi.