Blog RIF utfordrer ingeniørmiljøene til å finne gode energiløsninger

Norge savner en god nasjonal strategi for produksjon av fornybar energi, energidistribusjon og energieffektivisering. RIF utfordrer nå sine ingeniørmiljøer til å sammenfatte en objektiv faglig vurdering av sentrale energiområder.

I vår publiserte vi State of the Nation som dokumenterte et etterslep på 800 milliarder og dystre fremtidsutsikter for norske bygg og anlegg. Rapporten satt disse utfordringene skikkelig på dagsorden og viste viktigheten av ingeniørenes stemme i samfunnet.

Debatten rundt mastene i Hardanger har tydeliggjort at energi også er et område hvor ingeniørene bør dele sin kunnskap. I viktige energispørsmål blir det lett blir mange synspunkter og meninger. RIF ønsker å presentere en objektiv vurdering av viktige energiområder basert på gjennomarbeide vurderinger utført av dyktige ingeniører. Med Norconsult som prosjektleder skal vi i september danne en arbeidsgruppe bestående av RIFeksperter som skal legge frem en rapport i desember. Foreløpig arbeidstittel på prosjektet er «Norge som energinasjon», og rapporten skal gi anbefalinger om distribusjonsnettet, fornybar energi og energieffektivisering.

Vi har sendt en invitasjon til alle medlemsbedriftene som bes om å sende forslag til personer som kan sitte i arbeidsgruppen. Fristen er satt til 27. august. Jeg håper at RIF firmaene støtter opp om dette initiativet slik at vi kan plukke ut de beste og iverksette arbeidet umiddelbart.Målet er å kunne levere en rapport i desember som gir ny kunnskap til media og politikere i viktige energispørsmål.

Liv Kari