Presse RIF: – Viderefør Nye Veier!
rif-viderefor-nye-veier

RIF har levert høringssvar til Samferdselsdepartementets utredning om organiseringen av vegsektoren. Rådene er klare:

  1. Viderefør Nye Veier
  2. Øk frihetsgraden til Statens Vegvesen
  3. Legg større trykk på planfasene. Verdistyr prosjektene, og legg verdianalyser til grunn.
  4. Bedre samordning og organisering av fylkeskommunenes vegkompetanse.

– Vi mener at Nye Veiers inntreden i sektoren har vært svært positiv. Organiseringen og tilnærmingsmåten til Nye Veier har skapt vesentlig mer oppmerksomhet om forbedrede tekniske krav og redusert klimapåvirkning, samtidig som friheten
de innehar gjør at de mest verdiskapende og samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene har blitt prioritert, sier Ari Soilammi, utviklingssjef i RIF.

– Hvis Statens Vegvesen får tilsvarende grader av økonomisk og prioriteringsmessig frihet som Nye Veier har, vil vi også få en høyere grad av måloppnåelse, og mer langsiktig finansiering av prosjektene som er underlagt SVV, sier Soilammi.

RIF påpeker også i høringsuttalelsen at de største kostnadsdriverne i veiprosjekter – i tillegg til økende materialpriser – er mangel på verdistyring av prosjektets utforming i planfasene.

– RIFs medlemmer har gjort verdianalyser som viser at man kan redusere kostnader i milliardklassen ved å ta kritiske gjennomganger av en tredjepart i planfasene. Verdianalysene identifiserer også at det spesielt er kommunenes rolle i reguleringsplanarbeidet som er viktig å forbedre i den videre utredningen av organisering av veisektoren, spesielt når det gjelder kostnadskontroll, utdyper Ari Soilammi.

Også i fylkeskommunene ligger det store organisatoriske utfordringer, mener RIF. Utviklingssjef Ari Soilammi forteller at fagmiljøene på fylkesvegsiden er oppsplittet, og det ser i liten grad ut til å være ressurser til å utnytte og utvikle vegkompetansen på tvers av fylkeskommunene – gjerne i samarbeid med statlige utbyggere.

– For å få oppgradert fylkesveiene til en funksjonell standard er det derfor essensielt at departementet vurderer en bedre organisering og samordning av denne delen av sektoren, skriver RIF i høringsuttalelsen til Samferdselsdepartementet.