Presse RIF: Viktig å følge bransjekontraktene – snarveier tjener ingen
rif-viktig-a-folge-bransjekontraktene-snarveier-tjener-ingen

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er blitt kjent med et tilfelle hvor Ålesund kommune gjør betydelige avvik fra omforente bransjekontrakter for rådgivertjenester utarbeidet av Standard Norge. Kommunen har avvist RIFs kontraktsklage, noe RIF beklager. RIF ønsker å understreke betydningen standardene har for bransjen, og hva omgåelser av kontraktbestemmelsene kan medføre.

Tilfellet som RIF reagerte på gjelder en kunngjort konkurranse av Ålesund kommune ved virksomhet Vann, avløp og renovasjon.

Oppdraget gjelder konsulenttjenestene i forbindelse med visualisering av Bingsa avfallsplass og planlegging av nytt overskuddsmassedeponi.

RIF påpekte at det betydelige avviket fra bransjestandarden når det gjelder rådgiverkontrakter og prosjekteringsoppdrag ville medføre betydelige merutgifter for tilbydersiden. Dersom standardene hadde vært fulgt, ville oppdraget blitt mer interessant hos potensielle tilbydere, gitt bedre grunnlag for kalkulering av prisene, gitt en bedre prosjektgjennomføringsfase og mindre grunnlag for tvister og ansvarsforsikring.

Ålesund kommune har på sin side argumentert med at anskaffelsen ikke overstiger 500.000 kroner, og da ikke er en kunngjøringspliktig anskaffelse. De ser ingen grunn til å omgjøre kontraktsvilkårene. RIF ser grunn til å peke på at standardene også skal brukes under terskelverdiene.

RIF vil på bakgrunn av denne saken benytte anledningen til å oppfordre til bruk av bransjestandarder i oppdrag av denne type.

-Det er grunn til å minne om formålet med standardiseringsarbeidet, forskrift om offentlige anskaffelser og retningslinjer gitt fra departementene. Bruk av disse vil gi en sunnere og mer rettferdig konkurransesituasjon, større forutsigbarhet og en mer effektiv gjennomføringsfase. Dette er til beste for alle parter og det gir ingen gevinst å ta snarveier, sier adm dir Liv Kari Skuland Hansteen i RIF.