Hva skjer hos RIF RIFs arbeid med energi- og klimapolitikk i 2022
rifs-arbeid-med-energipolitikk-i-2022

Energipolitikk

RIF hadde store forventinger til Energimeldingens tilleggsmelding som regjeringen hadde varslet. Da den ble fremlagt, deltok vi på Stortingets høring og tok særlig opp disse punktene:

  • Konsesjonsordningen for landbasert vindkraft
  • Endre skatteleggingen for oppgraderinger og nyinvestering vannkraft
  • Det offentlige bør ta større ansvar for utviklingen av solenergi
  • Fremskynde nettutvikling gjennom risikoavlastning
  • ENOVA bør etablere en langsiktig støtteordning for energieffektivisering for næringsbygg

Vi har også møtt OED og SVs energifraksjon med budskap om at Norge trenger mer vannkraft, vindkraft, solkraft og andre fornybare energikilder for å nå klimamålene. Uten en helhetlig og konkret nasjonal energiplan vil det bli vanskeligere, mer tidkrevende, og dyrere å innfri Norges mål for klimakutt.

Regjeringen lanserte seks tiltak for strømsparing i høst, og disse møtte reaksjoner fra opposisjon og organisasjoner.​ RIF bygget sine uttalelser på budskapene fra behandlingen av tilleggsmeldingen til Energimeldingen våren 2022, og henviste til endringene i byggeteknisk forskrift der RIF og andre i BAE-næringen har etterlyst strengere krav.

Klimatilpasning

RIF leverte i vår en uttalelse til Gjerdrum-utvalgets NOU.
Vi påpekte at ulykken er et varsel om at villere vær krever bedre beredskap,
forebygging og klimatilpasning.  

Riksrevisjonens rapport om klimatilpasning i kommunene fikk
bred mediedekning i bransjemedier inkludert Kommunal Rapport. RIFs budskap var
at Riksrevisjonens rapport er et sterkt varsko til kommunene om å igangsette
klimatilpasning snarest.

Regjeringen har i høst startet arbeidet med en
klimatilpasningsplan, og RIF har deltatt på høring hos klimaministeren. Vi
trakk særlig frem at offentlig anskaffelsespraksis varierer veldig mye. Leverandørenes
evne til å skape best mulig samfunnsnytte og til å minimere konsekvenser for klima
og miljø, må telle mer enn pris.