Ukategorisert RIFs arbeid med samferdselspolitikk i 2022
rifs-arbeid-med-samferdselspolitikk-i-2022

RIF har i 2022 fortsatt å påpeke at det er mulig å bygge smartere, billigere og mer miljøvennlig gjennom å stille ambisiøse klimakrav, bruke den digitale kompetansen hos anleggsnæringen og sikre god finansiell forutsigbarhet. Dette har vi utdypet i møter med samferdselsministeren og med stortingsrepresentanter. Også i møte med regjeringsfraksjonen i transportkomiteen påpekte vi at det investeres for lite i forskning og innovasjon i samferdselssektoren.

Vi har også engasjert oss i det pågående arbeidet med omorganisering i vegsektoren, og har deltatt på høringsmøte med statsråden, der vårt budskap var:

  • Viderefør Nye Veier med samme frihetsgrad som i dag
  • Øke frihetsgraden til Statens Vegvesen til samme nivå som dagens Nye Veier
  • Få på plass krav om gjennomganger av en tredjepart i kommunenes planfaser
  • Vurder en bedre organisering og samordning av den fylkeskommunale veikompetansen