Hva skjer hos RIF RIFs markedskontakt i 2022
rifs-markedskontakt-i-2022

RIF har gjennom hele 2022 hatt dialog med medlemmenes kunder på møter, konferanser og i brevs form. Vi har påpekt behov for oppgradering av veier, gode rammeavtaler og nødvendig bevilgning av planmidler i statsbudsjettet. Særlig viktig har kontakten med Statens vegvesen, Nye Veier, Bane Nor, Viken fylkeskommune og Statnett vært.  

Vi har høy aktivitet i RIF Samferdselsforum og styrker nå markedsdialogen på byggsiden gjennom RIF Bygg og Eiendomsforum, og etablerte på slutten av året RIF Energiforum for tettere dialog med energikundene.

RIF henvender seg også jevnlig til kunder som ikke bruker standardkontrakter eller der det er uklarheter i konkurransegrunnlag/forlengede tilbudsfrist.  Vi har også påpekt overfor ledelsen hos større kunder både på bygg og samferdsel at yngre rådgivere ikke må stenges ute fra oppdragene ved å stille minimumskrav til antall års praksis.

Følgende temaer/budskap drøftes med sentrale oppdragsgivere:

  • Valg av gjennomføringsmodeller som gir godt samarbeid og rom for innovasjon. Dialog i forkant av utlysninger.
  • Kontraktsmaler og avvik. Bruk kontraktsmalene fra Standard Norge.
  • Anskaffelsesstrategi for kjøp av rådgivertjenester. Bruk av prestasjonsbaserte anskaffelser, tildelingskriterier på kvalitet.
  • Klimatilpasning og redusert klima-fotavtrykk i prosjekter. Tidligfase gir størst påvirkningsmulighet.
  • Forutsigbarhet og bedre kommunikasjon med markedet om kommende oppdrag.
 

Bilde: Ari Soilammi (viseadm. dir. i RIF) og Liv Kari S. Hansteen (adm. dir. i RIF)