Presse Riksrevisorens rapport om klimatilpasning er et høyt varsko
riksrevisorens-rapport-om-klimatilpasning-er-et-hoyt-varsko

Dagens rapport fra Riksrevisjonen, som er en undersøkelse av myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring, er et stort varsko, mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Nå etterspør de konkrete grep. 

I rapporten får myndighetene alvorlig kritikk av Riksrevisjonen for å ikke ha tilstrekkelig oversikt og heller ikke iverksatt nødvendige tiltak for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Hvis myndighetene fortsetter å stikke hodet i sanden, vil dette føre til unødvendige store kostnader for samfunnet i årene som kommer og påvirke innbyggernes sikkerhet.

– Klimaendringene er vår tids største utfordring. Nå haster det å begrense skadevirkningene av mer ekstremvær. Kritikken fra Riksvisjonen bør være en kraftig vekker for alle politikere. Nå er det viktig at regjeringen tar ansvar og lytter til de alvorlige funnene i Riksrevisjonens rapport, som helt tydelig viser behov for en Nasjonal opptrappingsplan for klimatilpasning, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF. 

Foreningen etterspør ikke bare økt fart på arbeidet med å kutte Norges klimagassutslipp, men mener at tempoet i arbeidet med klimatilpasning må opp, og det må gjennomsyre alle politikkområder. – Klima- og miljøkravene må skjerpes i alt fra offentlige anskaffelser, i krav til planlegging, vedlikehold og nyinvesteringer. Det er ingen vei utenom. Dette er både myndighetenes ansvar og beste mulighet for sikre innbyggere mot naturfare som flom- og skred og få mest ut av hver krone investert i offentlig bygg og infrastruktur, fortsetter Skudal Hansteen.

RIF har lenge pekt på at den offentlige infrastrukturen er i altfor dårlig stand. – Vi vet at økt ekstremvær vil akselerere trenden og gjør Norge mer sårbar. I vår rapport State of the Nation er den dystre konklusjonen at offentlige bygg og infrastruktur har et oppgraderingsbehov på svimlende 3200 milliarder kroner. Ingenting blir raskere og mer ødelagt av ekstremvær enn det som allerede er dårlig vedlikeholdt. Derfor haster det med konkrete satsninger og ekstrabevilgninger til å ta igjen etterslep og oppgradere bygninger, veier, jernbane og annen infrastruktur.

– Klimaendringer og mer ekstremvær krever handling. Uten ekstraordinære tiltak og mer systematisk satsing på klimatilpassing vil arven etter oss være at vi sendte en tikkende kostnadsbombe til kommende generasjoner. Nå har regjeringen mulighet til å vise at de tar fremtiden på alvor. Og det haster. Det er kritisk for å avverge tap av menneskeliv og skader på bygg og infrastruktur, avslutter Skudal Hansteen.