Hva skjer hos RIF Staten vil kjøpe smartere

forstørrelsesglass.jpgNærings- og handelsminister Trond Giske og fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud har lagt frem regjeringens Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. Fem departementer står bak strategien.

I 2011 handlet det offentlige varer og tjenester for 398 milliarder kroner, noe som er 14,5 prosent av BNP.

– Det betydelige omfanget av offentlige innkjøp gjør at en økning i innovasjonseffekten kan ha stor effekt. Dersom anskaffelsene stimulerer næringslivet til å utvikle nye løsninger vil det gi bedre tjenester til innbyggerne, en mer effektiv offentlig sektor og et mer lønnsomt og omstillingsdyktig næringsliv, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Strategien har blant annet følgende mål:
•Anskaffelser skal være et strategisk virkemiddel i offentlige virksomheters utviklingsarbeid.
•Offentlige virksomheter skal ha en effektiv dialog med markedet om sine utviklingsbehov.
•Offentlige virksomheter skal ha redskapene og kompetansen de trenger for å gjøre innovative innkjøp.
•Forsknings- og utviklingssamarbeid skal gi bedre anskaffelser.

– Samfunnet står overfor krevende omstillinger de neste tiårene, blant annet knapphet på helse- og omsorgspersonell. Dette tvinger oss til å tenke nytt. Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser kan bidra til at vi bruker ressursene på en mer effektiv måte, og samtidig tilbyr bedre og tryggere tjenester, sier fornyings-, administrasjons-, og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Av tiltak kan nevnes:
•Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) får i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd en pådriverrolle i å gjøre gode metoder allment kjent.
•Regjeringen skal sette i gang en forsøksordning med stipendmidler rettet mot næringslivet, som offentlige virksomheter kan bruke til konkrete innovasjonsformål.
•Regjeringen vil videreføre støtten til NHO og KS’ nasjonale leverandørutviklingsprogram.
•Ordningen med offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) under Innovasjon Norge skal videreføres.
•Regjeringen vil oppfordre statlige etater til å innarbeide ansvar for anskaffelser i lederkontrakter der dette er relevant.