Blog Statsbudsjett 2014

I 2010 utarbeidet Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) Rapporten State of the Nation (SotN). I rapporten vurderte RIF tilstanden for 11 samfunns¬kritiske områder til en verdi på nesten 4000 milliarder i det norske samfunn, inkl. riksveier, fylkesveier, jernbane, kommunale bygg og helsebygg. Rapporten ble utført av RIFs eksperter og kvalitetssikret av bl. a. forskere og professorer ved SINTEF og NTNU. Rapporten konkluderte med at «våre bygg og anlegg ikke klarer å møte fremtidens utfordringer, hvis myndighetene fortsetter å drifte, vedlikeholde og investere som i dag».

Verst sto det til med jernbanen, som fikk karakteren 2, noe som betyr at deler av anlegget har en så dårlig forfatning at funksjonaliteten er truet. Midtsjiktet var kommunale bygg, helsebygg og riks- og fylkesveier, som har en bedre tilstand enn jernbanen, men som ikke kan betegnes som god standard.

I årene etter har RIF fulgt opp funnene fra SotN og ved å jevnlig gjennomgå forslag til offentlig planer og budsjettet for å vurdere konsekvensene av de ulike tiltakene og bevilgningene. Hensikten er å gi en fagteknisk vurdering av om forslag til tiltak, bevilgninger eller mangel på dette bidrar til:
• En svekke tilstand og funksjonalitet for området (Merket som RØD),
• En bedre tilstand og funksjonalitet for området (Merket som GRØNN) eller
• Uendret tilstand og funksjonalitet for området (Merket som GUL).
I denne analysen er forslag til Statsbudsjett for 2014 også vurdert på denne måten.

HVORDAN MØTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2014 UTFORDRINGENE PÅ JERNBANE, VEI OG OFFENTLIGE BYGG

Forslaget til statsbudsjettet for 2014 fra Stoltenberg II-regjeringen er første konkretisering av ambisjonene i Nasjonal Transportplan 2014-23, som ble vedtatt av Stortinget før sommeren. Vår gjennomgang av budsjettforslaget viser at samferdsel igjen er en budsjettvinner og at regjeringen følger opp sine ambisjoner for jernbanen.

Rammene som ligger i budsjettforslaget er likevel under nivået for at kapasitet, hastighetsstandard, sikkerhet og miljø og dermed «fremtidssikring» av vår samlede vei- og baneinfrastruktur, slik denne ble definert i SotN.
Vårt hovedinntrykk av budsjettforslaget er:

 • Statens vegvesen får det de har bedt om til drift og vedlikehold, mens investeringsrammen for riksvegnettet ligger godt under forventning og betydelig under NTP-nivået. Flere drift- og vedlikeholdsposter har lav realvekst.
  • Regjeringen erkjenner at etterslepet på de tidligere riksvegene er større enn tidligere enn antatt, men ekstra 0,5 mrd. øremerket til fylkesvegnettet er ikke tilstrekkelig.
  • Regjeringen kom ikke med nærmere omtale av bymiljøavtaleordningen, og har heller ikke satt av penger til dette i 2014, men kompenserer delvis med en betydelig økning i rammene for belønningsordningen i 2014 som følge av inngåtte avtaler.
  • Et betydelig løft i Jernbaneverkets investeringsbudsjett som følge av forberedende arbeider på Follobanen og høyt aktivitetsnivå på øvrige dobbeltsporprosjekter på Vestfoldbanen og Dovrebanen.
  • Etter et «hvileår» i 2013 økes Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett igjen opp på 2012-nivået, men rammene til drift og vedlikehold er likevel godt under NTP-ambisjonen.
  • Få signaler om konkrete tiltak som kan gi «mer samferdsel for pengene», men prøveordning om samordning av statlige innsigelser og tydelige innsigelsesfrister er positivt.
  Når det gjelder offentlige bygg, foreslås det ingen endringer i selve forvaltningen av offentlig bygningsmasse som kan legge til rette for en mer langsiktig og bærekraftig forvaltning og bruk av arealene. Det legges heller ikke opp til en økning i innsatsen til vedlikehold og oppgradering som vil kunne ta igjen det etterslepet som er godt dokumentert i SotN.
  RIFs vurdering er at budsjettforslagene for helse- og kommunesektoren ikke vil kunne innhente det betydelige etterslepet i vedlikehold eller sørge for tilstrekkelig vekst i bygningsmassen som er nødvendig som følge av befolkningsøkningen.
 • HVA KAN VI FORVENTE AT DEN PÅTROPPENDE REGJERINGEN (H OG FRP) VIL GJØRE ANNERLEDES INNEN VEI, JERNBANE OG OFFENTLIGE BYGG

  Den påtroppende regjeringen vil som et av åtte prioriterte «prosjekter» bygge landet og sagt at de vil gi Norge «et topp moderne samferdselsnett». For å få til dette signaliserer de en ytterligere økning i NTP-rammene utover det som ble vedtatt av Stortinget rett før sommeren, ved at mer av avkastningen fra oljefondet går til infrastruktur. De mest relevante forslagene som ligger i ny regjeringsplattformen er etter RIFs vurdering:

 • Et tydeligere skille mellom Stortinget som premiss- og rammegiver på den ene siden og transportetatene som ansvarlig for detaljprioriteringer og gjennomføring på den andre.
  • Et infrastrukturfond som skal sikre forutsigbarhet og øremerkede midler til nødvendig styrking av samferdselsinfrastruktur – herunder også bredbånd/IKT.
  • Et utbyggingsselskap med ansvar for effektiv gjennomføring av store prosjekter og betydelige frihetsgrader med tanke på fremdrift og finansering.
  • Enda tydeligere press på reduksjon i planleggingstiden – mer bruk av statlig regulering/samordning av innsigelser.
  • Synliggjøring av fellesskapets formuesverdier, og dermed også vedlikeholdsetterslepet, i de årlige budsjettene.
  Den påtroppende regjeringen har også gitt signaler om at de vil synliggjøre forvaltningen av fellesskapets formuesverdier, og dermed også vedlikeholdsetterslepet i de årlige budsjetter. Videre ønsker de å opprette et selskap for bygging og drift av helsebygg.
 • Til tross for at det fortsatt er usikkerhet rundt detaljene, og spesielt infrastrukturfondet og iverksettingen av disse tiltakene, er RIFs vurdering at dette i sum kan bidra til at infrastrukturetterslepet som dokumentert i SotN kan tas igjen raskere enn forslag til Statsbudsjett legger opp til. Det forutsetter riktignok at Solberg-regjeringen allerede ved fremleggelsen av tilleggsproposisjonen i november kommer med konkretisering av flere av disse forslagene og gir tydelige prioriteringssignaler.

  Liv Kari