Presse – Statsbudsjettet vil ikke redusere vedlikeholdsgapet
statsbudsjettet-vil-ikke-redusere-vedlikeholdsgapet

– Regjeringens forslag til Statsbudsjett vil ikke redusere det enorme vedlikeholdsgapet på våre felles verdier, nemlig offentlige bygg. Det sier Liv Kari Skudal Hansteen, som er adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

I rapporten Norges Tilstand peker RIF på at etterslepet på vedlikehold og nødvendig fornying av offentlige bygg i Norge vil koste massive 190 milliarder kroner. De rådgivende ingeniørene vurderer at forslaget til statsbudsjett ikke vil bedre denne situasjonen vesentlig.

Smuler til kommunale bygg
Realveksten i frie inntekter til kommunene er knapt 4,1 mrd. kroner. Veksten i frie inntekter er blant annet begrunnet med satsinger på rehabilitering, rusomsorg, skolehelsetjenester og helsestasjoner og tidlig innsats i grunnskolen. Det er dermed usikkert hvor mye kommunene vil prioritere brukt til vedlikehold og fornying av den kommunale bygningsmassen. Regjeringen foreslår i tillegg 650 mill. kroner i engangstilskudd til vedlikehold i kommuner på Sør- og Vestlandet.

Norges Tilstand 2015.jpg (1)
– Som våre eksperter kalkulerte i Norges Tilstand er totalt vedlikeholdsetterslep på kommunale bygninger ca. 140 milliarder kroner. Det betyr at årlig behov er ca. 14 milliarder om etterslepet skal kunne tas igjen i løpet av ti år. 650 millioner er dermed forsvinnende lite i forhold til dette behovet, sier Hansteen.
– Vi registrerer også at tilskuddet på 650 millioner til vedlikehold ikke er begrunnet i at myndighetene ser behovet for vedlikehold, men for å stimulere økonomien. Det er positivt om disse midlene kan redusere ledigheten i bygg- og anleggsbransjen i deler av landet. Men samtidig er det viktig å ivareta samfunnets felles verdier i hele landet slik at arbeidet med vedlikehold og fornying av kommunale bygg også er et prioritert område i alle regioner. Bevilgningene må heller ikke falle tilbake til det nivået vi er vant til i Norge, som har vært altfor lavt, fortsetter Hansteen.

Vedlikehold av helsebygg underbudsjettert
Ved fremleggelsen av Statsbudsjettet ble det pekt på et ekstra tilskudd på 100 millioner til helseforetakene til forsering av vedlikehold for å stimulere til aktivitet i økonomien på Sørlandet og Vestlandet. I fjorårets budsjett var dette beløpet 300 millioner kroner, hvilket innebærer at årets tilskudd er redusert til en tredjedel. I rapporten Norges Tilstand er vedlikeholdsetterslepet i spesialisthelsetjenestens bygningsmasse anslått til 35-45 milliarder kroner som må hentes inn over en tiårsperiode, dvs. 3,5 – 4,5 milliarder per år. Med bakgrunn i det store behovet det er for oppgradering av spesialisthelsetjenestens bygningsmasse, stiller RIF seg kritisk til at det ikke kommer en tilsvarende satsning i år.
– Så lenge vedlikehold av byggene i spesialisthelsetjenesten er så drastisk underbudsjettert, vil vedlikeholdsregningen fortsette å vokse i årene fremover, sier Hansteen.

– Samlet sett er dette et budsjett som ikke vil redusere vedlikeholdsgapet på helsebygg og
andre offentlige bygg. Regjeringen sier at den gjør det, men tallene viser at den enda ikke tar
vedlikeholdsgapet på alvor. Det er bekymringsverdig fordi våre felles verdier ligger i
offentlige bygg som smuldrer bort, avslutter Hansteen.