Hva skjer hos RIF Stor interesse for Best Value hos Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangerte i dag et frokostseminar om Best Value Procurement (BVP). Interessen for Best Value som innkjøps- og prosjektstyringsmetodikk var så stor at Difi hadde 50 deltakere på venteliste.

Utgangspunktet for temaet var dagens bygg- og anleggsnæring som preges dessverre av lav produktivitet, et høyt konfliktnivå og kostnadsoverskridelser. Samtidig har kompleksiteten i prosjektene økt og dette preger både risikobildet og kostnadsnivået. DIFI ville derfor presentere en metode for både innkjøp og gjennomføring som kan dokumentere bedre og mer innovative resultater og bidra til å skape et bedre samarbeidsklima mellom rådgivere, entreprenører og byggherrer. Difi viste til at Best Value – metoden kan brukes på alle typer entrepriser. Metoden handler om å sikre riktig kompetanse og gi leverandørene ansvar for prosjektet i langt større grad enn det som er vanlig.

DIFI viste til at bla. nederlandske samferdselsmyndigheter som har brukt Best Value- metoden kunne viser til enestående resultater i sine prosjekter; høy grad av måloppnåelse på både tidsplan og kostnader samt et oppsiktsvekkende lavt konfliktnivå i utbyggingsprosjektene.

Difi gruppemøte fra BVP konferanse.JPG

Foto (Trond Brekke, RIF): Fra venstre: Dag Strømsnes, Susan van Hes, Liv Kari Skudal Hansteen og Viel Sørensen

Blant talerne på dagens seminar var avdelingsdirektør i Difi, Dag Strømsnes, Susan van Hes, Director for Best Value Europe og Viel Sørensen som er seniorrådgiver i Difis avdeling for offentlige anskaffelser. I tillegg presenterte det nederlandske veidirektoratet (Rijkswaterstaat) som har brukt metoden i 15 år et konkret eksempel. Skanskas adm. dir. Ståle Rød stod for avslutningsinnlegget hvor han mente at Norge ikke har råd til ikke å ta i bruk BVP.

Viel Sørensen poengterte i sin presentasjon at BVP-metodikken innebærer en rekke nye utfordringer i forberedelse-, utvelgelse-, avklaring-, og oppfølgingsfasen av en utbygging både for utbygger og leverandør.

Dag Sørensen pekte blant annet på Produktivitetsrapporten som poengterte at bygg og anleggsbransjen er blant dem som har størst potensial for økt produktivitet. Ståle Rød pekte på han mente at dagens manglende samarbeid og holdning til leverandører bidrar til det høye konfliktnivået. Rød pekte videre på at byggherrer må slutte å detaljstyre og detaljkontrollere leverandørene, og heller gi leverandørene reell påvirkningsmulighet for sluttresultatet.

Liv Kari Skudal Hansteen som er adm. Direktør i RIF var svært fornøyd med både presentasjonene og oppmøtet i dag: Det er positivt at DIFI går aktivt ut og etterspør byggherrer som ønsker å prøve ut piloter med Best Value. Ved å bruke Best Value-tilnærmingen har jeg stor tro på vi vil få mer fornøyde kunder og brukere, redusere transaksjonskostnader og på sikt en økonomisk og kvalitetsmessig mer bærekraftig bygg- og anleggsnæring.

Difi og RIF setter opp kurs for BVP-sertifisering av rådgivere i april og i mars utgir RIF en norsk bok om metodikken.