Hva skjer hos RIF Systematisk arbeid med antikorrupsjon og god forretningsskikk

RIF anbefaler medlemsbedriftene å sette seg inn i etikkveilederen og gjennomføre tiltak som kan skape sikkerhet for at firmaet ikke kommer i noen gråsone, skriver Erling Grimstad i denne artikkelen. Grimstad har ledet arbeidet med revisjonen av RIFs etikkveileder.

Mistanke om brudd på lover og regler kan bli en stor påkjenning for det firmaet som er berørt. Konsekvensene av mistanke om regelbrudd kan være gransking, etterforskning og rettssaker. Belastningen er ofte stor både økonomisk og personalmessig, særlig i saker hvor avgjørelsen trekker ut i tid. Derfor oppfordrer RIF medlemsbedriftene om å sette seg inn i veilederen og gjennomføre tiltak som kan skape sikkerhet for at firmaet ikke kommer i noen gråsone.

KORRUPSJON: DEN RISIKOEN MANGE FRYKTER MEST

Mange av de landene som ingeniørfirmaene opererer i er blant verdens mest korrupte, i følge Transparency Internationals «perception-indeks». Brudd på korrupsjonsbestemmelser begått av firmaets ansatte kan få alvorlige konsekvenser for bedriften og dens eiere, ansatte, samarbeidspartnere og leverandører.

I internasjonale forretningsforhold kan firmaet bli møtt av de krav som følger av den britiske korrupsjonslovgivningen (UK Bribery Act) eller den amerikanske (FCPA), i tillegg til de norske bestemmelsene om erstatning og straff som følge av korrupsjon.

SEKS FOREBYGGENDE TILTAK

De straffesanksjonerte bestemmelsene om forebyggende tiltak etter UK Bribery Act gir anvisning på følgende seks prinsipper for forebygging av korrupsjon:
1. krav om prosedyrer som blant annet er tilpasset risikoene i bransjen og geografiske områder der firmaet opererer
2. forpliktelser for toppledelsen til å motvirke korrupsjonsrisikoen
3. risikostyring
4. bakgrunnssjekk av de personer som representerer firmaet, herunder samarbeidspartnere
5. intern kommunikasjon av de krav som stilles til ansatte, og opplæringstiltak
6. overvåking av at prosedyrer blir fulgt og at internkontrolltiltakene virker

De samme elementene bør inngå i RIF-firmaets plan for forebygging. Dette er en rimelig investering for å sikre god virksomhetsstyring. Samtidig reduserer slike tiltak risikoen for kostnader dersom noen som opptrer på vegne av firmaet bryter de kravene som er fastsatt av firmaet.

ETTERLEVELSEN SVIKTER

De aller fleste firmaer som blir avslørt for korrupsjon og andre former for regelbrudd opplever at det er etterlevelsen av eget regelverk som svikter. Utvikling av en sterk organisasjonskultur, rapportering til styret om de tiltak som er utført, ansattes kunnskap om de krav som gjelder, og en effektiv varslingsordning er blant de tiltakene som kan sikre etterlevelse.

ØKONOMISK TAP OG MENNESKELIGE KONSEKVENSER

Korrupsjon er blant de mest skadevoldende handlingene et firma kan bli utsatt for. Det økonomiske tapet som slike saker kan medføre går særlig utover eiere, ansatte, leverandører, samarbeidspartnere, kreditorer og kunder. Dessuten er de menneskelige konsekvensene ofte alvorlig og omfattende både før og etter avsløringen.

Korrupsjon kan være et symptom på en svak organisasjonskultur og en dysfunksjonell ledelse. Et firma som er avhengig av å tilby eller kreve utilbørlige fordeler som ledd i sin forretningspraksis, vil som regel ikke være bærekraftig over lang tid.

I Europa har vi sett flere eksempler på store internasjonale firmaer som er avslørt for å ha gitt bestikkelser for å få oppdrag. Mange av disse er satt kraftig tilbake i sin utvikling og hatt store problemer med å gjenvinne tilliten som de er avhengig av.

HVA KAN VI LÆRE AV ANDRES FEIL?

Med bakgrunn i noen av de sakene som har vært kjent i mediene og behandlet av domstolene, kan vi lære at firmaene:

 • kan rammes av medvirkningsbestemmelser dersom noen som representerer firmaet medvirker fysisk eller psykisk til en ulovlig handling,
  • kan bli ansvarlig for ansattes feilgrep selv om disse er ukjent for ledelsen,
  • blir vurdert av domstolene og myndighetene med bakgrunn i hvilke tiltak som er iverksatt for å motvirke regelbrudd, og effekten av tiltakene,
  • må være forberedt på å stå til ansvar for eventuell tildekking av faktiske forhold når mistanken oppstår eller ved motarbeidelse av undersøkelser om hva som har skjedd,
  • blir målt etter ledelsens evne og vilje til å handle korrekt fra det tidspunkt mistanken oppstår.
 • Last ned RIFs etikkveileder.

  Erling Grimstad
  Leder av BDOs granskingsenhet. Har ledet arbeidet med revisjonen av RIFs etikkveileder.