Blog Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet

Solberg-regjeringen la 8. november 2013 frem den såkalte tilleggsproposisjonen med forslag til endringer i Stoltenberg II-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 som ble lagt frem 14. oktober 2013. Det er, som ventet, i hovedsak kun mindre justeringer i budsjettforslaget innenfor samferdselsområdet og øvrige budsjett-områder som berører infrastruktur og offentlige bygg.

RIF mener likevel det er positiv at regjeringen, som i regjeringserklæringen, fortsetter å gi signaler om at de «vil bygge landet» og investere for fremtiden. Vi støtter også regjeringen ambisjon om å synliggjøre forvaltningen av fellesskapets formuesverdier, og dermed også vedlikeholdsetterslepet i de årlige budsjetter, som RIF har dokumentert i State of Nation (SoN).

Solberg-regjeringen har varslet noe økte bevilgninger til riks- og fylkesveier, mer penger til planlegging av riksveier og starten på strukturelle grep som utbyggingsselskap og infrastrukturfond, som tiltak for økt gjennomføringskraft. Regjeringen signaliserer også ambisjoner om å forsterke arbeidet med å effektivisere planprosessene og -tiden.

Dette er grep som RIF støtter, men hvor vi er avventende til fremdriften og hvorvidt det vil gi vesentlig «mer samferdsel for pengene».

Basert på vår vurdering av Stoltenberg II-regjeringens budsjettforslag for 2014, synes vi det er skuffende at den nye regjeringen heller ikke er mer konkret i forhold til planlegging og fremdrift for Intercity-utbyggingen. Regjeringen følger ikke i denne omgang opp tidligere lovnader om bidrag til å løse storbyområdenes utfordringer. Verken belønningsordningen eller bymiljøavtalene er omtalt eller fått endrede rammer for 2014.

RIF synes videre at det er svært beklagelig at det i tilleggsproposisjonen fremkommer at forsinkelser med det nye signalanlegget på Høvik innebærer at den nye grunnrutemodellen til NSB ikke kan iverksettes fra desember 2014 – som allerede innebar en betydelig forsinkelse sett i forhold til de opprinnelige planene. Dette bekrefter etter vårt syn at det er kritiske kompetanse- og kapasitetsutfordringer innenfor sentrale kompetanseområder som for videreutviklingen av Norges samferdselsinfrastruktur.

Videre har vi ved en første gjennomlesning av tilleggsproposisjonen ikke funnet konkrete eksempler på tiltak eller strukturelle grep som vil bidra til å stoppe videre vekst i vedlikeholdsetterslepet på offentlige bygg. Det er for tidlig å vurdere om endringer i departementsstrukturen og dermed ansvaret for deler av den offentlige eiendomsmasse kan få betydning.

Nedenfor har vi kommentert enkelte av de konkrete endringsforslagene innenfor Samferdselsdepartementets område som er lagt frem i dag.

MER MIDLER TIL RIKSVEINETTET

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til drift og vedlikehold av riksveinettet med 400 mill. kroner, hvor mesteparten øremerkes til nødvendige sikrings- og vedlikeholdsarbeid av tunneler. Det øvrige av den økte rammen prioriteres til dekke-legging (asfaltlegging) som innebærer at man med en samlet bevilgning på 1,1 mrd i 2014 ikke øker vedlikeholdsetterslepet på dette området i 2014, ifølge regjeringen.

Regjeringen styrker investeringsbudsjettet for riksveiene med nær 0,9 mrd. (opp med 10% fra Stoltenbergs forslag) hvor oppstart av E134 Seljord-Åmot uten bompengefinansiering er største nyhet.

RIFs vurdering: Samlet utgjør dette et steg i riktig retning, men selv med økte rammer ut over forslaget i Prop 1 S, er dette under nivået som er nødvendig for å starte en reell innhenting av vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet.

RENTEKOMPENASJONSORDNINGEN AVVIKLES IKKE

Som ryktene tilsa iverksetter ikke regjeringen forslaget fra forrige regjering om å avvikle rentekompensasjonsordningen for fylkeskommune. Dette innebærer at fylkeskommune også i 2014 kan låne opptil 2 mrd. til tiltak av «investeringsmessig karakter» på fylkesveinettet og få rentekostnadene dekket. I tillegg til dette styrker regjeringen fylkeskommunenes frie inntekter ut over det som ligger i Prop 1 S.

RIFs vurdering: Det er positivt for den videre utviklingen av fylkesveinettet og etterslepet på dette veinettet at rentekompensasjonsordningen opprettholdes og at fylkeskommunenes økonomi styrkes. Hvorvidt det er tilstrekkelig til å starte reverseringen av vedlikeholdsetterslepet vil være avhengig av fylkeskommunenes prioriteringer.

MARGINAL ØKNING AV JERNBANEVERKETS DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT

Stoltenberg II-regjeringen overrasket med en betydelig økning i investeringsrammene for Jernbaneverket i sitt forslag, men fulgte ikke opp med tilsvarende vekst på drift- og vedlikeholdsbudsjettet. Solberg-regjeringen varselet i dag at de opprettholder investeringsnivået og øker bevilgningene til drift og vedlikehold med 100 mill. kroner.

RIFs vurdering: RIF var positiv til den økte satsningen som ble varslet 14. oktober. En økning av drifts- og vedlikeholds-budsjettet på 100 mill kroner utover Stoltenberg II-regjeringens forslag gjør at budsjettveksten fra 2013 er på 9% i stedet for 7%. Nivået er etter RIFs vurdering under det nivå som er nødvendig for å holde vedlikeholdsetterslepet i sjakk og under rammene som ble skissert i NTP 2014-23 og RIFs SoN.

INFRASTRUKTURFONDET FÅR SIN FØRSTE OVERFØRING PÅ 20 MRD KRONER, MEN PÅVIRKER IKKE SAMFERDSELSBUDSJETTET FOR 2014

Regjeringen starter oppkapitaliseringen av infrastrukturfondet og bevilger 20 mrd. til fondet i 2014. Avkastningen fra fondet fra og med 2015 skal øremerkes til vei-, jernbane og kollektivnettet samt bredbånd og IKT-infrastruktur. Teknisk sett belastes statsbudsjettet med en rentekostnad for kapitalinnskuddet på 580 mill. kroner i 2014.

RIFs vurdering: RIF er positiv til øremerking av midler til infrastruktur, men mener fondet må ha en vesentlig større kapitalbase enn de varslede 50 mrd. kroner for at dette skal kunne bidra vesentlig til å løfte standarden på norsk samferdselsinfrastruktur.

UTREDNING AV UTBYGGINGSSELSKAP STARTES OPP

Som varslet i regjeringserklæringen vil regjeringen etablere et utbyggingsselskap for vei som «kan» overta utbyggings-, drifts- og finansieringsansvar (egenkapital og lån) for utbygging av store samferdselsprosjekter. Regjeringen erkjenner at det vil være behov for å avklare et utbyggingsselskaps rolle og avgrensning mot Statens vegvesen og hvilken rolle selskapet eventuelt skal i ha i planprosessen. Dette vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med.

RIFs vurdering: RIF ser at et utbyggingsselskap med klart definert rolle og oppgaver kan bidra til økt gjennomføringskraft og forslår at regjeringen utreder dette grundig og ber om innspill fra relevante aktører.

Liv Kari