Presse Vann, energi og miljø blir viktigere for RIF-bedriftene
vann-energi-og-miljo-blir-viktigere-for-rif-bedriftene

Rådgivende ingeniørbransjen er moderat optimistiske til fremtiden, og opplever et noe mer usikkert marked, særlig innenfor samferdsel, viser den siste konjunkturundersøkelsen fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Medlemsbedriftene tror imidlertid på fortsatt vekst, blant annet innenfor vann, energi og miljø, og planlegger å ansette i underkant av 1000 nye rådgivere i løpet av 2020.

– Utsiktene er gode, men vi ser at bedriftene har noe lavere forventninger på kort sikt, sier adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Nå har RIF ferdigstilt sin halvårlige konjunkturrapport, som ifølge Skudal Hansteen tegner et bilde av at farten har roet seg noe.

Grunnen til at bransjen er noe mer avventende skyldes i hovedsak usikkerheten knyttet til samferdselsmarkedet. Hun viser til at for 30 prosent av de spurte bedriftene har ordrereserven knyttet til samferdsel blitt lavere det siste halve året, mens for 40 prosent har det vært en økning i oppdrag knyttet til samferdsel. Det viser hvordan kontrastene er blitt. Noen bedrifter er med i prosjekter som har stoppet opp eller ikke vunnet de få nye som har kommet ut i markedet det siste året, mens andre har ordrebøkene fulle.

– Usikkerheten skyldes flere forhold. For det første har det blitt færre små vei- og bane oppdrag å kjempe om. Det andre skyldes regionsformen. De nye fylkeskommunene overtok alle fylkesveiene fra Statens Vegvesen fra nyttår. Det er fortsatt usikkert hvordan overgangen blir, selv om noen var godt forberedt. Faren er at det kan ta tid før det kommer ut anbudskonkurranser. Samtidig har størrelsen på samferdselsprosjektene som lyses ut som totalentrepriser blitt svært store og de har vokst raskt på kort tid. Dette har gitt leverandørene en større risikoeksponering enn tidligere- noe som ikke alle parter har evnet å håndtere like bra. Det gjenspeiles spesielt i resultatene hos en del av entreprenørene. Sammen med det faktum at vi også ser flere nye utenlandske entreprenører på det norske markedet som går bort fra fremforhandlede og velbalanserte standarkontrakter fordi de ønsker å forskyve og endre risiko- balansen, registrerer vi også at flere har blitt mer tilbakeholdne med å gå inn i slike krevende partnerskap.

– Når det gjelder bygg- og eiendomsmarkedet, er dette markedet fortsatt godt, selv om ordrereserven har sunket noe. Det skyldes at det har ligget på meget høyt nivåer tidligere, men at det likevel nå er flere store og langvarige prosjekter med både offentlige og private byggherrer.

Per Kristian Jacobsen, Konsernsjef i Norconsult AS, som noterte seg for den høyeste omsetningen og høyeste driftsresultatet i tredje kvartal noen gang, kommenterer markedet slik: – Norconsults resultat er drevet av både organisk vekst samt effekten av oppkjøp gjort i 2018 og 2019. Høy aktivitet og god prosjektgjennomføring bidrar også til resultatene. Vi har investert betydelig i å styrke kjernevirksomheten etter å ha solgt et kontorbygg i Sandvika i fjor. Norconsult har kjøpt opp 13 virksomheter i 2019. Nå har vi hatt en periode med relativt mange oppkjøp. Vi går nå inn i en periode hvor vi skal få dette til å fungere på en skikkelig måte, både med tanke på mennesker, organisasjon, prosjektgjennomføring og de synergier vi har som mål å oppnå. Som en konsekvens av dette vil vi trykke litt lettere på gasspedalen når det gjelder oppkjøp den neste tiden.

– RIFs konjunkturundersøkelse viser også at det er mer å gjøre på andre markedsområder. Vi har lenge visst at det er store behov for både fornyelse og vedlikehold innen vann- og avløp. Dessuten har etterspørselen etter kompetanse innen karbonfangst, klima/miljø og fornybar energi økt. Dette er områder som nå tatt seg opp. Flere både private og offentlige kunder søker kompetanse på både klima- og miljøområdet og at det også har blitt lettere og billigere å få finansiert miljørettede prosjekter. Dette er svært gledelig, understreker Skudal Hansteen.

– Omstillingen til fornybar energi gir gode utsikter for de store rådgivende ingeniørselskapene, herunder også COWI. Karbonfangst og -lagring er et gryende marked med stort internasjonalt potensiale. Dekarbonisering er med i alle FNs fremtidsscenarioer, og man venter nå på politiske vedtak som insentiverer denne type løsninger. Vindkraft til havs er et annet område der vi ser sterk investeringsvilje med mange, store prosjekter – også internasjonalt med norske selskaper i spiss. Elektrifiseringen av Norge er også en katalysator for fornybare energiløsninger, der industri, bygninger og transformasjonsutviklingsområder nå blir selvforsynte med energi ved å bygge smartgrids baser på blant annet sol, vind, vann og termisk energi, parallelt med utviklingen innenfor batteriteknologi og smart energidistribusjon, sier Marius Weydahl Berg, adm. direktør COWI i en kommentar til RIFs konjunkturundersøkelse.

– Det er med andre ord stort behov for kompetanse i bransjen. 45 prosent av RIF-bedriftene sier at de har planer om å oppbemanne de neste 6 månedene. Dette gjenspeiles i den organiske veksten vi ser hos RIF bedriftene. Riktignok er nok rekrutteringen hos bedriftene enda mer selektive nå enn tidligere. Det kan RIF- bedriftene også tillate seg å være da de er svært attraktive arbeidsgivere og har derfor stor rekrutteringskraft både ovenfor erfarne og nyutdannede byplanleggere, ingeniører og arkitekter, fortsetter Hansteen.

– I løpet av de siste ti årene har antallet ansatte i den rådgivende ingeniørbransjen doblet seg, fra 5.800 til nesten 13.000 ansatte. Ifølge våre estimater har medlemsbedriftene planer om å ansette nesten 1.000 personer i løpet av året, avslutter Skudal Hansteen.