Presse Vedlikeholdsetterslep på 3200 milliarder kroner
vedlikeholdsetterslep-pa-3200-milliarder-kroner

Ny rapport viser at vedlikeholdsetterslepet for landets infrastruktur og offentlige bygg fortsetter å vokse. Det er nødvendig med et krafttak, mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Det er tredje gang at RIF kartlegger tilstanden på veinettet, sykehus, skoler og vannledninger med mer. Arbeidet er utført av ledende ingeniører, og kvalitetssikret av uavhengige fageksperter. Resultatet er samlet i rapporten State of the Nation – Norges tilstand 2021.

– Siden forrige kartlegging i 2015 har oppgraderingsbehovet på bygg og infrastruktur økt med 600 milliarder kroner. Dersom vi lar denne veksten fortsette vil vi sende en kostnadsbombe videre til neste generasjon. Kommune, fylkeskommune og stat må forplikte seg til å gjennomføre nødvendig vedlikehold, og de må ha ressurser til å gjøre jobben, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Dystre utsikter

State of the Nation 2021 viser at kommunal- og fylkeskommunal vei, i tillegg til jernbane, sykehus og kommunale bygg kommer verst ut. Disse fem kategoriene har alene et oppgraderingsbehov på 1 800 milliarder kroner.

– Dette er områder som kommer dårlig ut når det gjelder tilstanden i dag. Basert på det vi kjenner til av investeringsplaner er det også lite som tyder på at situasjonen vil bedre seg. Det er bekymringsverdig at avstanden mellom innsats og behov ser ut til å øke, sier Skudal Hansteen.

Et sentralt poeng i State of the Nation 2021 er at samfunnet må rustes for å håndtere de utfordringene som kommer fremover.

– Bygg og infrastruktur utgjør selve ryggraden i utviklingen av det moderne Norge. Mer ekstremvær, økt press på byene og behovet for å stimulere til næringsutvikling over hele landet er forhold som må tvinge frem politisk handling. Nå haster det, sier Skudal Hansteen.

Best i klassen

Den landsomfattende kartleggingen inneholder også noen lyspunkter. Rapporten viser at Avinor, Statsbygg og Statnett utmerker seg når det gjelder forvaltningen av egen bygningsmasse og infrastruktur.

– Dette er aktører som i all hovedsak jobber godt og langsiktig. I tillegg har de økonomiske rammer til å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger. Vi er også optimistiske når det gjelder utviklingen på riksveiene, men da er vi helt avhengige av at ny Nasjonal transportplan følges opp, avslutter Skudal Hansteen.