Blog Vi frykter at anskaffelsesmonsteret slippes fri

RIF, Arkitektbedriftene, EBA, BNL, MEF og Norsk Teknologi har sendt inn en felles høringsuttalelse, i tillegg til særskilte høringsuttalelser fra hver organisasjon, vedrørende NOU 2014:4 – Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket.

Organisasjonene representerer samlet rundt 145.000 ansatte i sektoren – og tilnærmet alle de store foretakene på entreprenørsiden (bygg, teknisk og maskin), rådgivere og arkitekter.

Våre felles hovedpunkter er:

Vi er positive til at det foretas en gjennomgang av reglene om offentlige anskaffelser og justeringer i disse, for å forbedre og forenkle offentlige anskaffelser.

Forenklingsutvalgets rapport bærer imidlertid preg av omfattende dissenser på sentrale punkter.

Vi går imot sentrale deler av forslaget fordi:

  • Det vil innebære et kraftig tilbakeslag for arbeidet med å sikre et velfungerende marked
  • Det vil innebære et kraftig tilbakeslag i arbeidet med å sikre seriøsitet
  • Det ikke vil innebære forenkling

Vi er bekymret for at flere av forslagene til flertallet vil føre til:

  • at anskaffelsene vil ta mer tid og ressurser å gjennomføre, og at konfliktnivået vil øke i form av flere klager og tvister.
  • at det blir flere mislykkede konkurranser og redusert konkurranse om oppdragene
  • at risikoen for korrupsjon, makelighet, og vektlegging av usaklige eller utenforliggende hensyn øker.
  • at risikoen øker for at viktige samfunnshensyn ikke blir ivaretatt, slik som hensynet til miljø, sosiale forhold, HMS, livssykluskostnader, innovasjon og arbeidet mot sosial dumping.

Les hele det felles høringssvaret her.

Les RIFs eget høringssvar her.