Blog Vi må få mer ut av bevilgningene!

I vinter samlet Rådgivende Ingeniørers Forening igjen ekspertene bak State of the Nation for å oppdatere tendensen. Denne gangen har vi både sett på hva som er bevilget i år og det som faktisk ble resultatet av fjorårets bevilgninger. Den gode nyheten er at det på flere områder er bevilget mer til vedlikehold. Den dårlige nyheten er at dette ikke har gitt forventede resultater.

Årets gjennomgang viser at forfallet ikke er redusert. På seks av ni områder er det like ille og til og med verre. Mest kritisk er det innen avløpsanlegg og jernbane og mest positivt er det innenfor lufthavner og avfallshåndtering. Hvis man ikke klarer å øke nivået på de dårligste områdene, vil vedlikeholdsetterslepet sannsynligvis øke og i beste fall holde seg stabilt. Dette er kritisk med tanke på fremtiden og betyr at det vil koste mer enn 800 milliarder å ta igjen forfallet.

I tillegg til de økonomiske konsekvensene, er de menneskelige konsekvensene også store. For eksempel vet vi at barn er mer sensitive for dårlig inneklima enn voksne. Feil innetemperatur og dårlig luftkvalitet i skolene gir konsentrasjonsvansker. Uten reservannløsninger og andre kritiske tiltak, risikerer vi i fremtiden å kunne bli oftere syke av parasitter fra drikkevannet. Lite funksjonelle helsebygg gir inneffektiv drift som igjen rammer pasienttilbudet. Forskjellen på en god og dårlig vedlikeholdt vei, kan bety forskjellen mellom liv og død.

RIFs funn synliggjør akutt behov for tilstrekkelig fornyelse av samfunnets mest sentrale infrastruktur og bygg. Det krever langt større bevilgninger enn dagens nivå. På de mest kritiske områdene mangler det også fagfolk til å kunne bidra til å snu trenden. Derfor må det utdannes flere fagspesialister og samtidig må den offentlige innkjøpsfunksjonen effektiviseres og styrkes. Bevilgningene bør trappes opp over tid, for å sikre at leverandørmarkedet har tilstrekkelig kapasitet til å øke produksjonen tilsvarende.

Like viktig som mer midler til investering og vedlikehold, er at ressursene utnyttes bedre. Her blir planlegging en viktig nøkkel. Det å planlegge riktig er helt essensielt for å få mest mulig ut hver offentlige krone som bevilges. Det må bli slutt på kortsiktig tenkning og ad hoc løsninger og istedenfor utarbeides planer som ivaretar langsiktighet og helhet.

Løsningen ligger i bedre styring, riktig planlegging, mer forpliktende beslutningsprosesser og bedre samarbeid mellom stat, fylke og kommune.

Liv Kari