Blog Vi må ivareta Norges ryggrad

I 2010 ga Rådgivende Ingeniørers Forening ut den første «State of the Nation»-rapporten. Den avdekket et 800 milliarder stort vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på sentrale områder innen offentlige bygg og infrastruktur, og påviste store variasjoner mellom de kritiske samfunnsområdene. Tilstanden på flere områder så da ut til å forverres.

Grundig og viktig arbeidNå fem år etter har 16 RIF-eksperter igjen gjennomgått Norges tilstand og beregnet vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet på 12 sentrale områder. Hensikten med rapporten er å gi en lett forståelig oversikt over tilstanden, synliggjøre behov og mangler, samt peke på løsninger for å sikre Norge en sterk rygg. Ekspertene fra de seks største rådgivende ingeniørene har jobbet i et år for å kartlegge sentrale samfunnsområder. Det er gjort et grundig og viktig arbeid. Det har gitt grunnlag for å sette karakterer på hvert enkelt område, samt angi hvordan fremtidssikringen er ivaretatt.

Last ned rapporten her.

Store behovTil tross for økte midler på flere områder og at veksten i vedlikeholdsetterslepet på riksveier og jernbane har stanset, er det totale behovet enormt. Forklaringen ligger delvis i at vi nå vet mer om den reelle tilstanden til anleggene. Dels ligger også forklaringen i økte behov og krav knyttet til kapasitet og sikkerhet, samt endringer i klima og bosetningen.
På enkelte områder er tilstanden alvorlig. Funksjonaliteten og påliteligheten er truet. Det er blant annet avdekket store behov innen kommunale veier, bygg og sykehus. Staten er rik, men kommunene forfaller. Utskiftningstakten for vannforsyningsanleggene er så lav at de gir økt risiko for knapphet på vann til norske husholdninger og forurenset drikkevann.
RIFs funn viser at selv om deler av Norges rygg er sterk, står også store deler i fare for å brekke og andre deler smuldrer bokstavelig talt bort.

Scenarier for NorgeFordi bygg og infrastruktur har en lang levetid, har RIF også valgt å se fram mot 2050 for å kunne gi myndighetene mer robuste råd. RIF viser dette gjennom tre mulige scenarier; «Brukket rygg», «Uten ryggrad» og «Rakrygget».

Økt gjennomføringskraftHelt sentralt vil være om gjennomføringskraften svekkes slik at forfallet i offentlig sektor akselererer, eller myndighetene har vilje til å viktige og riktige grep. RIFs klare råd er derfor å etablere mer effektive prosesser, og øke gjennomføringskraften og vi gir derfor helt konkrete råd for hva som bør gjøres for hvert enkelt område.

I 2020 vil RIF igjen evaluere Norges tilstandDet økonomiske handlingsrommet i Norge aldri har vært større. En nedgang i oljevirksomheten vil kunne frigjøre ressurser for økt satsning på offentlige bygg og infrastruktur. Likevel ligger ikke hele løsningen i å bruke mer penger.
Med stadig større utfordringer knyttet til klimaendringer, en større og lenger levende befolkning, økt press på byene og økt risiko for terror, vil behovene fortsette å øke. Større usikkerhet knyttet til Norges økonomiske utvikling gjør det enda viktigere enn tidligere å ta bedre grep.
Om fem år vil derfor RIF igjen evaluere Norges tilstand. RIF håper at tilstanden i 2020 er bedret. En hel bygge- og anleggsnæring og flere utdannings- og forskningsinstitusjoner står klare til å bidra med kompetanse for å få dette til.
Rapporten lanseres på Byggedagene 18. mars. Nå skal vi være med på å bygge landet på nytt.